Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Pályázati kommunikáció Evangélikus Roma Szakkollégium TÁMOP–4.1.1.D–12/2/KONV–2012–0006 Evangélikus Roma Szakkollégium TÁMOP–4.1.1.D–12/2/KONV–2012–0006

Evangélikus Roma Szakkollégium TÁMOP–4.1.1.D–12/2/KONV–2012–0006

Az Evangélikus Roma Szakkollégium (ERSZK) 2013. február 1. óta az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a TÁMOP – 4.1.1.D – 12/2/KONV – 201 2 – 0006 projekt keretében működik. A projekt Magyarországi Evangélikus Egyház, illetve az Evangélikus Roma Szakkollégium együttműködésében valósul meg. A támogatás összege: 199 604 545 Ft www.meersz.hu

Az Evangélikus Roma Szakkollégium (ERSZK) 2013. február 1. óta az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a TÁMOP – 4.1.1.D – 12/2/KONV – 201 2 – 0006 projekt keretében működik. Feladatunk a Nyíregyházán működő felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára olyan komplex hallgatói szolgáltatások kifejlesztése és biztosítása, amelyek hozzájárulnak tanulmányaik sikeres befejezésének előmozdításához, a lemorzsolódás csökkentéséhez, illetve társadalmi szerepvállalásuk megerősítéséhez. 

 
A projekt egésze folyamán különös figyelmet fordítunk arra, hogy mind a hallgatók képzésében (szakkollégiumi modulok), mind a közösségi feladatvállalásukban valamint egyéb programjaikban az ezek a célok érvényesüljenek. A projekt hatásának fokozására a szakkollégium tevékenységét segítő szakemberek érzékenyítése, szupervíziója is zajlik. Mindezek mellett hallgatóink munkaerőpiacra való belépésének segítése, általuk a társadalmi integráció elősegítése is célunk. 
 
Az ERSZK célja 
 
A szakkollégium célja olyan értelmiségi fiatalok nevelése, akik felelősséget vállalnak és hatékonyan tesznek a cigányság felemelkedéséért és a békés együttélésért. 
 
Ennek érdekében a szakkollégium hallgatóit saját szakterületükön kimagasló teljesítményhez segíti, tehetséggondozó és szükség esetén hátránykompenzáló tevékenységet végez. 
 
Olyan szellemi és közösségi műhely létrehozására törekszünk, ahol a szaktudás, az identitás és az önismeret fejlesztésén túl a társadalmi felelősségvállalás konkrét tevékenységekben is megnyilvánul. 
 
A képzés felépítése 
 
A közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett magas színvonalú szakmaisággal bíró roma értelmiség formálódásának támogatása érdekében fő feladatunk: a tanulási sikeresség előmozdítása és a közösségi és társadalmi szerepvállalás erősítése. Programunk ezt a moduláris rendszerbe illesztett kurzusokon keresztül éri el. 
 
Identitást erősítő modul 
 
Hangsúlyozottan foglalkozik a nemzeti, kiemelten a roma kisebbség társadalmi helyzetével, szerepével. Ismerteti a hazai cigányság társadalom-földrajzi mutatóit, térbeli elhelyezkedését, lélekszámát, foglalkozási és megélhetési stratégiáit, életmódját, iskolázottságát, a társadalmi konfliktusok megjelenésének irányait, területeit. 
 
Általános romológiai ismereteket oktatunk, hogy ismerjék meg a hallgatók a cigány kisebbség történelmi múltját, kultúráját, művészeti értékeit, nyelvét, hagyományait, népszokásait. 
 
Családra fókuszálva, mert a hallgatók tartós családi beágyazottságát szeretnénk támogatni. 
 
A Népek és kultúrák kurzus célja a magyar társadalom, illetve más népcsoportok kulturális értékeinek megismerése. A hallgatók megismerhetik a nemzetek, nemzetiségek sokszínűségét, ennek segítségével a célcsoport önértékelése, önbecsülése nő, identitástudata erősödik. 
 
Kisebbségi lét a közösségekben címmel feldolgozzuk a hallgatókkal, hogy egy kisebbségi csoport számára milyen önmeghatározási stratégiák képzelhetőek el egy adott többségi társadalomban. Romológia terepgyakorlat és tábor című kurzusunkkal pedig az elméleti tudást és a kutatást kapcsoljuk össze: egy olyan kutatás előkészítését és lefolytatását vállaltuk, ahol a résztvevők a terepmunkát követően elemzést készítenek egy adott település esélyegyenlőségi lehetőségeiről és helyzetéről.  
 
Közismereti modul 
 
Mozgósítja a hallgató belső erőforrásait a tanulmányi, társas kapcsolati feladatok sikeres teljesítése érdekében. Társas segítő kapcsolati hálózat kialakítása, magabiztosság elérése, motiváció növelése, személyiségük egészséges fejlődése, társadalmi integráció elérése a célunk.
 
Közösség és önismeret című kurzusunk célja az azonos problémákkal küzdő hallgatók közösséggé kovácsolása csoportos, közös aktivitás teremtésével. Társadalmi problémákkal összefüggő egyéni nehézségek megosztásával, csoportos feldolgozásával, különböző stratégiák kialakításával.
 
A Konfliktuskezelési ismeretek, a megfelelő vitakultúra elsajátítása nélkülözhetetlen elemei a szakmai sikereknek. Eszközöket  adunk tehát hallgatóink kezébe a konstruktív konfliktuskezelés, a  célcsoportok közötti megértés, elfogadás javítása, valamint az 
érintettek konfliktuskezelési készségeinek fejlesztése érdekében. 
 
A kompetenciafejlesztés is vállalt feladatunk, mert a kulcskompetenciák alapvető jellegüknél fogva olyan ismeretek, készségek és attitűdök egymást támogató elegyével vértezik fel a fiatalokat, melyek révén nem csak egy adott pillanat kihívásaival képesek a siker esélyével szembesülni, hanem a változó körülményekhez is alkalmazkodni.
 
Kihívás és teljesítmény – A program során nem csak az egyén  fejlesztése a cél, a közös gondolkozásra és feladatmegoldásra késztető vagy kényszerítő helyzetek és feladatok a személyes, belső erőforrások feltárásán és alkalmazásán túl az egymásra utaltság, a csapatban gondolkodás és cselekvés jelentőségét is hangsúlyozzák.
 
A Környezetvédelem, környezettudatosság, bolygónk védelme azért kapott helyet a projektben, mert ez a kérdés ma már minden felelősen gondolkodó embert foglalkoztat.
 
A „Pille-tábor” az újrahasznosítás lehetőségeit és gyakorlatát mutatja be, mellyel a hallgatók beépítik értékrendjükbe a környezetvédelem fontosságát.
 
A Pályaorientáció-karrier szeminárium azért szerepel a programunkban, mert a boldoguláshoz szükség van a megfelelő, reális életcélok meghatározására, a megfelelő karrier-aktivitásra, valamint összhangba kell hozni az egyén belső érzelmi működését a kitűzött célokkal, megfelelő motivációkat kell mozgásba hozni. 
 
Kutatásmódszertani ismereteket azért oktatunk, hogy a hallgatók képesek legyenek kutatómunkájuk önálló megszervezésére, kutatási és elemzési módszerek alkalmazására. 
 
Spirituális modul
 
A Spirituális alapértékek közvetítése azt szolgálja, hogy a résztvevők az érték-integráció szereplőivé formálódhassanak, ne csupán reakciójukkal, hanem tevékenyen is képesek legyenek részt venni közösségeik értékszemléletének alakításában, amely kihat mindennapi kapcsolatokra is. Ebben a folyamatban, a közösséggé válás élményében a keresztény értékeknek és üzenetnek vitathatatlan szerepe van.
 
Spiritualitás a hétköznapokban:  arra törekszünk, hogy a keresztény normákat, lélekvezetési utakat megmutassuk hallgatóinknak. A Biblia kulturális és irodalmi érték, mely mintát és fogódzót ad, amely révén az ember lelki támaszt, normarendszert és értékrendet sajátíthat el.
 
A Gyülekezeti kerekasztal alkalmaival az élő egyházzal, mint hitbeli közösséggel vállalnak a szakkollégisták működő egységet. Az összejöveteleken a helyi és meghívott előadók prezentálnak egy problémát, egy témát, melyre különböző módon reflektálnak a hallgatók és a gyülekezet. Ez kiváló lehetőséget jelent az eltérő vélemények ütköztetésére, a vitakultúra fejlesztésére is.
 
A Nemzetközi Ökumenikus Szabadegyetem célja megismerni és láttatni, hogy egy adott problémának sokoldalú megközelítése lehet. Találkozási felületet biztosít a  KRSZH hallgatói számára, kulturális, spirituális élményt ad, lehetőséget biztosít megismerni a kisebbségi lét egy másik formáját, a határon túli magyarságét. A szabadegyetem olyan nyári tábor, melyben a KRSZH alapelvei megvalósulnak. A projekt ideje alatt két alkalommal szervezzük meg, 60 fő részvételével.
 
A képzés módszerei és finanszírozása
 
A képzés módszerei között a frontális előadás, szemináriumi foglalkozás, tréning, a saját élményű csoportmunka, táborozás, közös szabadidős tevékenység egyaránt  szerepel. A hallgatók heti 1 0-1 5 órában (havonta több mint 60 órában) vesznek részt a szakkollégium által szervezett foglalkozásokon, hétvégi tréningeken, tömbösített  oktatási kurzusokon. Egyéni és célzott támogatást kapnak felsőfokú tanulmányaik sikeres elvégzéséhez, az általunk biztosított tutori és mentori támogatás elősegíti, hogy hátrányos helyzetüket leküzdve tanulmányi kötelezettségeiknek, a velük szemben támasztott magas elvárásoknak meg tudjanak felelni. A felvételt nyert diákok kollégiumi elhelyezést kapnak, ezért díjat fizetnek, de teljesítményüktől és helyzetüktől függően ösztöndíjban is részesülnek. Ennek maximális mértéke 2013-ban 51 000 Ft. Minden félévben 20 hallgató támogatására van lehetőségünk.
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek