Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Közbeszerzési közzététel TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001 Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció
Navigáció
 

Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció

ATF-ATD_Remenyi_uti_ovoda1.pdf — PDF document, 728Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

1   

 
 
 

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ  

1085 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 24. 

 

 

 
 
 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

 
 

a 

 
 

A TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001 kódjelű „Családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Reményi úti Óvoda (3530 Miskolc 

Reményi Ede út 2.) infrastrukturális fejlesztése” 

 
 

TÁRGYÚ 

 

NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT 

HIRDETMÉNY ÉS TÁRGYALÁS NÉLKÜLI 

[KBT. 115. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI] 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 

 

 

 

2017. 

 
 
 
 

 

 

background image

2   

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 
 
Ajánlatkérő,  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  nevében  ezennel  felkérem,  hogy  a  2017.  04. 

05. napján megküldött ajánlattételi felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak 

szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. 
Ajánlattételi határidő: 2017. 04. 12. 10.00 
 
Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 
Magyarországi Evangélikus Egyház 

1085 Budapest, Üllői út 24. 

Telefon: +36 70 396 3129 

Kapcsolattartó: Takács Viktor 

E-mail: takacs.viktor@varosfejlesztes.miskolc.hu 

 

Lebonyolító szervezet: 
ÉSZ-KER Kft. Miskolci Iroda 

3525 Miskolc, Kazinczy F. u. 6. 2/2. 

Telefon: +3646/791-916 

Fax: +3646/791-876 

E-mail: 

miskolc@eszker.eu

  

 

A közbeszerzési eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:  

Bartók Ágnes (lajstromszám: 00950). 

 

Az eljárás típusa: 

Kbt.  Harmadik  Rész,  nemzeti  eljárásrend  szerinti  hirdetmény  és  tárgyalás  nélküli  közbeszerzési 

eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás). A hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás olyan 

egy  szakaszból  álló  közbeszerzési  eljárás,  amelyben  az  ajánlatkérő  a  nyílt  eljárás  nemzeti 

eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza a Kbt. 115. §-ban foglalt különbségekkel.  

 

Eljárás nyelve: 

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar 

nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 

 

Az eljárás tárgya:  

 

„A  TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001  kódjelű  „Családbarát,  munkába  állást  segítő 

intézmények,  közszolgáltatások  fejlesztése  –  Reményi  úti  Óvoda  (3530  Miskolc 

Reményi Ede út 2.) infrastrukturális fejlesztése” 

 

A szerződés időtartama: 

 

2017. 06. 01-2017. 10. 16. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

Egyéb rendelkezések: 
 

Az  eljárás  során  felmerülő,  az  ajánlattételi  felhívásban  és  jelen  dokumentációban  nem 

szabályozott  kérdések  tekintetében  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  és 

végrehajtási rendeletei az irányadóak. 

 

 

 

background image

3   

1. KÖTET 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
1.  Ajánlatkérő adatai: 

Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 
Magyarországi Evangélikus Egyház 

1085 Budapest, Üllői út 24. 

Telefon: +36 70 396 3129 

Kapcsolattartó: Takács Viktor 

E-mail: takacs.viktor@varosfejlesztes.miskolc.hu 
 

L

ebonyolító szervezet: 

ÉSZ-KER Kft. Miskolci Iroda 

3525 Miskolc, Kazinczy F. u. 6. 2/2. 

Telefon: +3646/791-916 

Fax: +3646/791-876 

E-mail: miskolc@eszker.eu 

 
Az eljárásba bevont Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó(k): 

Bartók Ágnes Lajstromszám: 00950 

 

2.  A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása: 

Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési 
eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás): Ha az építési beruházás becsült értéke 
nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési 
eljárást  lefolytathatja  a  nyílt  vagy  a  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  eljárás  nemzeti 
eljárásrendben  irányadó  szabályainak  a  115.  §-ban  foglalt  eltérésekkel  történő 
alkalmazásával  is.  Jelen  építési  beruházás  becsült  értéke  nem  éri  el  a  nettó  300  millió 
forintot. 
 

3.  A  közbeszerzési  dokumentumok  rendelkezésre  bocsátásának  módja,  határideje, 

annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei: 

Ajánlatkérő  a  közbeszerzési  dokumentumokat  térítésmentesen  bocsátja  ajánlattevők 

rendelkezésére  a  Kbt.  39.  §  (1)  bekezdésének  megfelelően.  Ajánlatkérő  a  közbeszerzési 

dokumentumokat  az  ajánlattételi  felhívás  megküldésével  egyidejűleg  elektronikus  úton  is 

továbbítja  ajánlattevők  részére,  valamint  a  Kbt.  115.§  (7)  bek.  alapján  a  Közbeszerzési 

Adatbázisban és Ajánlatkérő honlapján is elérhető lesz az eljárás megindításával egyidejűleg. 

 
4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Tárgya:  Építési beruházás:  „A  TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001  kódjelű  „Családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése  – Reményi úti 
Óvoda (3530 Miskolc Reményi Ede út 2.) infrastrukturális fejlesztése” 
 
A  feladat  magában  foglalja  a  jelenleg  leromlott  műszaki  állapotban  lévő  óvoda  épület 

felújítását. A felújítás során megvalósuló elvárások: 
-

 

az épület energetikai korszerűsítése 

-

 

a meglévő épület projektarányos akadálymentesítése 

-

 

homlokzat felújítás 

background image

4   

-

 

a belső átalakítás során kialakításra kerül az akadálymentesített WC kialakítása 

 
A  részletes  feladatleírást  az  ajánlattételi  felhívással  egyidejűleg  megküldött  ajánlati 

dokumentáció  mellékletét  képező  műszaki  leírásban,  tervlapokon  és  az  árazatlan 

költségvetésben összefoglalt tevékenységek tartalmazzák. 
Az elvégzendő építési munka nem építési engedélyköteles tevékenység. 

 

A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és 
dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza. 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel  ajánlatkérő  felhívja  a  figyelmet,  hogy,  amennyiben  a  közbeszerzés  tárgyának 

egyértelmű  és  közérthető  meghatározása  szükségessé  tette  meghatározott  gyártmányú, 

eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre 

való  hivatkozást,  a  megnevezés  csak  a  tárgy  jellegének  egyértelmű  meghatározása 

érdekében  történt,  és  megnevezés  mellett  a  „vagy  azzal  egyenértékű”  minden  esetben 

értendő.  Ajánlatkérő  felhívja  a  figyelmet,  hogy  egyenértékű  dolog  megajánlása  esetén  az 

egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. 
CPV: 
Fő tárgy:  
45000000-7 Építési munkák 
További tárgyak: 
45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 
45210000-2 Magasépítési munka 
45214100-1 Óvodaépületek kivitelezése 
45453100-8 Felújítás 
45443000-4 Homlokzati munka 

 
5.  A  szerződés  meghatározása,  amelynek  megkötése  érdekében  a  közbeszerzési 

eljárást lefolytatják: 
Vállalkozási szerződés 
 

6. 

Annak  feltüntetése,  ha  a  keretmegállapodás  kötésére,  dinamikus  beszerzési 

rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:

 

Nem, jelen eljárás keretében egyik alkalmazására sem kerül sor. 

 
7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

A szerződés időtartama: 2017. 06. 01-2017. 10. 16. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 
8. A teljesítés helye: 

Miskolc, 3530 Miskolc, Reményi Ede út 2. 
HU311 

 
9.  Az  ellenszolgáltatás  teljesítésének  feltételei,  vagy  a  vonatkozó  jogszabályokra 

hivatkozás: 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 

background image

5   

A  szerződés  finanszírozása  figyelemmel  a  2014-2020  programozási  időszakban  az  egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 

(XI.5.)  kormányrendeletben  foglaltakra,  a  tárgyi  TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001.  azonosító 

számú  „Családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 

című  felhívás  keretében,  Miskolc,  Reményi  úti  Óvoda  infrastrukturális  fejlesztése”  című 

projekt  keretében  az  Európai  Unió  forrásaiból  történik.  A  támogatás  mértéke  a  projekt 

elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás formája utófinanszírozás. 

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdés alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret 

és  áfa  nélkül  számított  -  teljes  ellenszolgáltatás  5%-ának  megfelelő  összegű  előleget 

biztosít, amennyiben az előlegre nyertes ajánlattevő igényt tart. Az előleg a 322/2015 (X. 

30.)  Korm.  rendelet  30.  §  (1)  bekezdése  alapján,  legkésőbb  az  építési  munkaterület 

átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. 

 

Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. 

 

Az  ajánlatkérő  a  vállalkozói  díjat  30  napos  fizetési  határidő  mellett,  az  igazolt 

szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint: 

-

 

alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, 

továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint, 

-

 

alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-

(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján alkalmazott 322/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint. 
 

Az előlegszámla összege a végszámlában számolható el. 
Számla benyújtására Ajánlatkérő által kibocsátott teljesítésigazolás birtokában a jogszabályok 

rendelkezéseinek megfelelően kiállítottan van lehetőség.  
Részszámlázás: Ajánlatkérő részszámlázást biztosít az alábbiak szerint: A nyertes ajánlattevő 

1 részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult.  
Részszámla  benyújtásának  feltétele:  a  kivitelezési  munkálatot  50%-os  készültségi  fokának 

leigazolt elérésekor a szolgáltatás nettó ellenszolgáltatásának 50%-ának megfelelő összegről. 
Végszámla  benyújtásának  feltétele:  a  kivitelezési  munkálatot  100%-os  készültségi  fokának 

leigazolt  elérésekor  (sikeres  műszaki  átadás-  átvételt  követően)  a  szolgáltatás  nettó 

ellenszolgáltatásának 50%-ának megfelelő összegről. 
Ajánlattevő számláinak kifizetése utófinanszírozás keretében, az Ajánlatkérő részéről történik 

banki  átutalással,  30  napos  fizetési  határidő  mellett,  figyelembe  véve  a  fentieket  és 

tekintettel a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendeletre.  
Ajánlatkérő  felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  vállalkozói  díj  tartalékkeretet  nem  tartalmaz, 

továbbá,  hogy  a  megkötendő  szerződés  rendelkezései  vonatkozásában  a  tartalékkeret 

jogintézményét nem alkalmazza. 
A  kivitelezési  feladatok  teljesítését  az  Építési  naplóban  tett  bejegyzések,  illetve  az  adott 

teljesítési  időszakhoz  kapcsolódóan  elkészített  jelentés  alapozza  meg,  amelyet  a  teljesítés 

igazolásához  a  Megbízónak  köteles  három  példányban  benyújtani,  s  amely  jelentés  a 

teljesítés igazolás mellékleteként is szolgál. 
Ajánlatkérő  a  kifizetés  során  az  Adózás  rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII.  törvény  (a 

továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. 
Késedelmes  fizetés  esetén  Ajánlatkérő  a  Ptk.  6:155.  §-ban  meghatározottak  szerinti 

késedelmi kamat megfizetésére köteles. 
Az  ellenszolgáltatás  teljesítésének  részletes  leírását  a  közbeszerzési  dokumentumok  részét 

képező szerződéstervezet tartalmazza. 
 
Irányadó jogszabályok: 

background image

6   

 

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § 

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 

Az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011  (XII.  31.) 

Kormányrendelet 

 

322/2015.  (X.  30.)  Korm.  rendelet  az  építési  beruházások  közbeszerzésének  részletes 

szabályairól 

 

272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről. 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

 
10.  Annak  meghatározása,  hogy  az  ajánlattevő  tehet-e  többváltozatú  (alternatív) 

ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 

Jelen lejárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja és a 

részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.  
A  részajánlat  tételének  kizárása  esetén  ennek  indoka(i):  Ajánlatkérő  megvizsgálta  a 

beszerzését abból a szempontból, hogy a részajánlat tétel lehetősége biztosítható-e, de az 

gazdasági, műszaki és minőségi, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi 

szempontot  figyelembe  véve  ésszerűtlen  lenne,  tekintettel  arra,  hogy  a  kivitelezési  munka 

egy  egységet  képez.  A  különböző  munkafázisok  egymásra  épülnek,  a  biztonságos  és 

hatékony munkavégzés abban az esetben biztosítható, ha az egy egységként valósul meg.  
 

11. Az ajánlatok értékelési szempontja: 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány: 

Értékelési szempont 

Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 

50 

2. Hibás teljesítési biztosíték (%; ajánlati elem minimum értéke: 2%, 

legkedvezőbb szintje: 5%) 

20 

3. Jótállás  időtartama  a kötelező 36  hónap  felett (a  műszaki  átadás-

átvételt  követő  naptól  számítva  hónapokban  megadva;  ajánlati  elem 

minimum értéke: (36 hónap felett) 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 

hónap), egész hónapokban megadva. 

30 

 

A  nettó  ajánlati  ár  átalányár,  az  árazott  költségvetés  főösszesítőjének  összesen  sorában 

szereplő  nettó  összeget  kell  tartalmazza.  Az  ajánlati  árat  úgy  kell  megadni,  hogy  az 

tartalmazzon  minden  járulékos  költséget,  függetlenül  azok  formájától  és  forrásától,  pl. 

VÁM, különböző díjak és illetékek stb. 

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 

lennie, vagyis magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt. 

Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is 

csak ez lehet. 

 

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 

határa: 0-10 pont. 

 

background image

7   

Ajánlatkérő  azon  értékelési  részszempontok  esetében,  ahol  minimális  elvárást  határozott 

meg,  az  értéket  el  nem  érő  vállalások  az  ajánlat  érvénytelenségét  eredményezik!  Az 

ajánlati  elemek  Ajánlatkérő  számára  legkedvezőbb  szintet  elérő,  illetve  a  legkedvezőbb 

szintjénél  még  kedvezőbb  vállalásokra  Ajánlatkérő  egyaránt  a  ponthatár  felső  határával 

azonos (10 pont) számú pontot ad. 

 

A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit 

a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám 

maximumát  adja.  A  többi  ajánlat  részszempont  szerinti  pontszáma  a  legjobb  tartalmi 

elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés 

mellett. 

 

Az  ajánlatkérő  az  1.  értékelési  részszempont  esetében  a  legjobb  ajánlatot  tartalmazó 

ajánlatra  (legalacsonyabb  ajánlati  ár)  100  pontot  ad,  a  többi  ajánlatra  arányosan 

kevesebbet.  A  pontszámok  kiszámítása  során  alkalmazandó  képletet  a  Közbeszerzési 

Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet 

A.1.ba)  pontja  szerinti  fordított  arányosítás  módszere  tartalmazza.  Az  értékelés 

módszere képlettel leírva: 

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min 

ahol: 

P: 

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min:  a pontskála alsó határa 

A legjobb: 

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: 

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ha  e  módszer  alkalmazásával  tört  pontértékek  keletkeznek,  akkor  azokat  az  általános 

szabályoknak  megfelelően  két  tizedes  jegyre  kell  kerekíteni  (ehhez  Ajánlatkérő  Microsoft 

Excel programot fog használni a pontszámítás során). 

Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete mellett az alábbi pontokat is 

figyelembe kell venni. 

Az  ajánlatban  szereplő  áraknak  fix  árnak  kell  lennie,  vagyis  az  Ajánlattevők  semmilyen 

formában  és  semmilyen  hivatkozással  nem  tehetnek  változó  árat  tartalmazó  ajánlatot.  A 

nettó  árakat  úgy  kell  megadni,  hogy  azok  tartalmazzanak  minden  járulékos  költséget, 

függetlenül  azok  formájától  és  forrásától,  pl.  vám,  különböző  díjak  és  illetékek,  stb. 

Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt 

változik,  a  hatályos  szabályozás  a  szerződés  ÁFÁ-ra  vonatkozó  rendelkezéseit  a  Szerződő 

Felek  minden  külön  nyilatkozata,  szerződés-módosítás  nélkül  módosítja.    Ha  az  ajánlati  ár 

számokkal  megadott  összege  és  a  betűvel  leírt  összeg  között  eltérés  mutatkozik,  akkor  a 

számokkal  kiírt  összeget  tekinti  Ajánlatkérő  érvényesnek.    Az  Ajánlattevők  csak  forintban 

(HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.  Az ajánlati árnak 

tartalmaznia  kell  mindazokat  a  költségeket,  amelyek  az  ajánlat  tárgyának  eredményfelelős 

megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így 

többek  között  minden  illetéket,  díjat.    Az  ajánlat  csak  banki  átutalásos  fizetési  módot 

tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. Az ajánlati 

ár magában foglalja a tartalékkeret összegét is. 

Az árazott költségvetés elkészítése során az alábbiakat szükséges figyelembe venni: 

 

Az árazatlan költségvetés tételeinek tartalmát elsődlegesen úgy kell értelmezni, hogy azok a 

megnevezésük  szerinti  munka  minden  közvetlen  és  közvetett  munkaműveleti  és  dologi 

elemét  magukban  foglalják  az  előkészítéstől  a  Szerződésben  megfogalmazott  és  az  egyéb 

vonatkozó  előírásokat  mindenben  kielégítő  módon  történő  teljes  elkészítésig,  azaz  a 

tételekhez  tartozó  egységárakat  ÁFA  (Általános  Forgalmi  Adó)  nélkül  kell  megadni,  de 

tartalmazniuk  kell  minden  egyéb  járulékos  költséget  is  (felvonulási  és  ideiglenes 

melléképítmények  [építés,  fenntartás  és  bontás],  biztonsági  elkorlátozások,  terelőelemek, 

lezárások,  lerakóhelyi  díjak,  előírt  ellenőrző  mérések  és  vizsgálatok,  mintavételek, 

minősítések,  minőség  tanúsítások,  segédanyagok,  kitűzések,  geodéziai  munkák,  stb.), 

background image

8   

valamennyi  szükséges  munka  elvégzését  teljesen  készen,  továbbá  minden  vámot  adót  és 

egyéb  illetéket,  ami  a  Vállalkozónak  a  Szerződés  alapján  vagy  bármely  más  okból  kell 

fizetnie. 

 

Ha  egy  munkafázis  tétele  nem  került  külön  kiírásra,  de  az  abban  foglalt  tevékenységre 

szükség van, akkor azok költségeit a munkatételek egységárában kell figyelembe venni. 

 

A  megadott  egységáraknak  a  műszaki  tartalom  megvalósításához  szükséges  ráfordítás 

összegén  túl  a  munkák  teljes  befejezéséig  várható  árváltozásból  eredő  költségeket  is 

tartalmaznia  kell,  ezért  az  egységárak  rögzítettek  és  nem  változtathatók  a  szerződés 

időtartama alatt. 

 

A  költségvetés(ek)  Microsoft  Office  Excel  formátumban  állnak  az  Ajánlattevők 

rendelkezésére,  amelyet  kitöltve  kell  az  ajánlatukhoz  csatolniuk  papír  alapon,  valamint 

elektronikus formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is! 

Ajánlatkérő  felhívja  Ajánlattevők  figyelmét  a  Kbt.  71.  §  (8)  bekezdés  b)  pontjára,  mely 

szerint  átalánydíjas  szerződés  esetén  az  árazott  költségvetés  (részletes  árajánlat)  valamely 

tétele  és  egységára  pótolható,  módosítható,  kiegészíthető  vagy  törölhető,  amelynek 

változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az Ajánlattevők 
között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

Ajánlatkérő  az  ajánlatokat  a  Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés  e)  pontja  alapján  érvénytelennek 

nyilváníthatja az alábbi esetekben, amennyiben a következő változtatások bármelyike esetén 

Ajánlatkérő  nem  lenne  képes  az  ajánlatok  közbeszerzési  dokumentumokban  foglaltaknak 

megfelelő értékelésére:  

 

Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést, 

 

Ajánlattevő  a  költségvetés  sorait  Ajánlatkérő  erre  vonatkozó  jóváhagyása  nélkül  (pl. 

kiegészítő tájékoztatás) új sorral egészíti ki, vagy 

 

Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül összevonja, 

vagy 

 

Ajánlattevő  Ajánlatkérő  erre  vonatkozó  jóváhagyása  nélkül  a  költségvetés  tételeit, 

mennyiségi adatait módosítja, vagy 

 

egyéb  módon  olyan  módosítást  eszközöl  Ajánlattevő  az  árazatlan  költségvetésen,  mely 

alapján  az  nem  felel  meg  a  közbeszerzési  dokumentumokban  és  a  vonatkozó 

jogszabályokban foglaltaknak. 

 

Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a megajánlott számból levonja a kötelezően 

előírt  számot  (2%)  és  az  így  kapott  legjobb  ajánlatot  tartalmazó  ajánlatra 

(legmagasabb 

hibás teljesítési biztosíték megajánlás) 

10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet 

(egyenes arányosítás). A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet: 

P = (A 

vizsgált

 / A 

legjobb

) × 10 

ahol: 

P: 

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

legjobb

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

vizsgált

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ha  e  módszer  alkalmazásával  tört  pontértékek  keletkeznek,  akkor  azokat  az  általános 

szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni. 

 

Ajánlatkérő  a  2.  értékelési  szemponttal  összefüggő  ajánlati  elemmel  kapcsolatban  5%-ban 

határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb 
vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. 

Ajánlatkérő  a  2.  értékelési  szemponttal  összefüggő  ajánlati  elemmel  kapcsolatban 

meghatározza, hogy az ajánlati elem minimum értéke 2%, ennél kedvezőtlenebb az ajánlati 

elem  nem  lehet,  a  minimum  értéket  el  nem  érő  ajánlatokat  Ajánlatkérő  érvénytelenné 

nyilvánítja. 

Ajánlatkérő  a  2%  és  5%  közötti  megajánlásokat  értékeli  a  kötelezően  előírt  érték  (2%) 

levonásával.  Ajánlattevőnek  a  biztosítékra  történő  megajánlását  egész  számban  kell 

megadnia. 

 

background image

9   

Az  ajánlatkérő  a  3.  értékelési  részszempont  esetében  a  legjobb  ajánlatot  tartalmazó 

ajánlatra  (legmagasabb  jótállás  időtartama)  10  pontot  ad,  a  többi  ajánlatra  arányosan 

kevesebbet.  A  pontszámok  kiszámítása  során  alkalmazandó  képletet  a  Közbeszerzési 

Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet 

A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. 

Az értékelésmódszere képletekkel leírva: 

P = (A 

vizsgált

 / A 

legjobb

) × (10) 

ahol: 

P: 

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

legjobb

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

vizsgált

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ha  e  módszer  alkalmazásával  tört  pontértékek  keletkeznek,  akkor  azokat  az  általános 

szabályoknak  megfelelően  két  tizedes  jegyre  kell  kerekíteni  (ehhez  Ajánlatkérő  Microsoft 

Excel programot fog használni a pontszámítás során). 

A  fenti  módszerrel  értékelt  egyes  tartalmi  elemekre  adott  értékelési  pontszámot  az 

ajánlatkérő megszorozza az eljárást megindító felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a 

szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 

Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

Az  eljárás  nyertese  az  az  ajánlattevő,  aki  az  ajánlatkérő  részére  az  eljárást  megindító 

felhívásban  és  a  dokumentációban  meghatározott feltételek  alapján, valamint  az  értékelési 

szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

A  3.  értékelési  részszempont  legkedvezőbb  szintje:  24  hónap,  melynél  kedvezőbb 

megajánlás esetében is a kiosztható maximális pontszámot kapja az ajánlattevő. Az ajánlati 

elem  legkedvezőtlenebb  szintje  36  hónap,  tehát  0  hónapos  megajánlás,  melynél 

kedvezőtlenebbet ajánlatkérő nem fogad el. 

A  jótállás  időtartamára  tett  vállalást  egész  hónapokban  kell  megadni.  A  tört  hónapokat 

tartalmazó megajánlás érvénytelen. 

A  vállalásokat  úgy  kell  megadni,  hogy  azok  tartalmazzanak  minden  járulékos  költséget, 

függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb. 

Az  ajánlatok  kidolgozásakor  vegyék  figyelembe,  hogy  az  ajánlati  árnak  teljes  körűnek  kell 

lennie, vagyis magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt. 

Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is 

csak ez lehet. 

 

12. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az  eljárásban  nem  lehet  ajánlattevő,  alvállalkozó  és  nem  vehet  részt  az  alkalmasság 

igazolásában  olyan  gazdasági  szereplő,  aki  a  Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  g)-k),  m)és  q) 

pontjának hatálya alá tartozik. 
 
A megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő  vonatkozásában:  a  321/2015.  (X.  30.)  Korm.  rendelet  17.  §.  (1)  bekezdése 

alapján az ajánlattevőnek ajánlatában csak nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik 

a  fenti  kizáró  okok  hatálya  alá,  valamint  a  Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  pontját  a 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában 

foglaltak szerint kell igazolnia. 
 

Alvállalkozó vonatkozásában: 

Ajánlattevő  a  321/2015.  (X.  30.)  Korm.  rendelet  17.  §.  (2)  bekezdésében  foglaltaknak 

megfelelően ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 

igénybe  a  62.  §  (1)  bekezdés  g)-k),  m)  és  q)  pontja  szerinti  kizáró  okok  hatálya  alá  eső 

alvállalkozót. 

 

background image

10   

Tekintettel  arra,  hogy  Ajánlatkérő  jelen  közbeszerzési  eljárás  vonatkozásában  vizsgálja  a 

kizáró okok fenn nem állását, így Ajánlattevők, (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt 

alvállalkozók)  a  felhívás  megküldésénél  nem  régebbi  keltezésű  nyilatkozatokkal, 

igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. 

 

Az Öntisztázás lehetősége a Kbt. 64. §-a alapján biztosított. 

 

Ajánlatkérő  kizárja  az  eljárásból  azon  ajánlattevőt,  alvállalkozót,  akivel  szemben  a  kizáró 

okok az eljárás során következnek be. 

 
13.  Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen eljárásban nem ír elő alkalmassági 

követelményt, sem gazdasági-pénzügyi, sem műszaki-szakmai alkalmasság tekintetében. 

 
14.  Ajánlattételi határidő: 

2017. 04. 12. 10:00 óra 
Az  ajánlatoknak  ezen  határidőig  az  alábbi  címen  rendelkezésre  kell  állnia,  a  kézbesítésből 

származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége. 

 
15.  Az ajánlat benyújtásának címe: 

ÉSZ-KER Kft., miskolci iroda 
3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2. 
 

16.  Az ajánlattétel nyelve: 

Magyar. 
Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 
Az  eljárás  során  mindennemű  levelezés  és  kapcsolattartás  csak  ezen  a  nyelven  történik. 

Joghatás  kiváltására  csak  a  magyar  nyelvű  nyilatkozatok,  okiratok  alkalmasak.  Abban  az 

esetben,  ha  a  benyújtásra  kerülő  igazolások  vagy  okiratok  nyelve  nem  magyar,  úgy  az 

ajánlattevő  köteles  mellékelni  a  magyar  nyelvű  fordításokat  annak  szem  előtt  tartásával, 

hogy helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. 

 
17. Az  ajánlat(ok)  felbontásának  helye,  ideje  és  az  ajánlatok  felbontásán  jelenlétre 

jogosultak: 

ÉSZ-KER Kft., miskolci iroda 
3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2. 
2017. 04. 12. 10:00 óra 
Jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlatkérő a bontás 

során a Kbt. 68. § (1); (4) és (6) bekezdései szerint jár el. 

 
18.  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

60 nap, az ajánlattételi határidő lejártától számítva. 

 
19.

 

Az  ajánlati  biztosíték  előírására,  valamint  a  szerződésben  megkövetelt 

biztosítékokra vonatkozó információ: 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg. 

 

background image

11   

Hibás  teljesítési  biztosíték:  Nyertes  ajánlattevő  megajánlása  alapján  (2.  értékelési 

részszempont), a szerződés szerinti érték áfa nélkül számítva, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 

pontja  szerint  biztosítva.  A  hibás  teljesítési  igényekre  kikötött  biztosítékot  teljesítés 

időpontjában  (sikeres  átadás-átvételt  igazoló  jegyzőkönyv  átvétele)  kell  rendelkezésre 

bocsátani,  a  hibás  teljesítési  biztosítéknak  a  jótállási  időtartam  leteltéig  kell  hatályban 

(lehívhatónak)  maradnia.  A  biztosíték  határidőre  történő  rendelkezésre  bocsátásáról  az 

ajánlattevőnek  az  ajánlatban  nyilatkoznia  kell.  Ajánlati  elem  minimum  értéke:  2%, 

legkedvezőbb szintje: 5%. 
 
Nyertes ajánlattevő a következő módon kell nyújtania a fentebb említett biztosítékokat: 

 

óvadékként  az  előírt  pénzösszegnek  az  ajánlatkérőként  szerződő  fél  fizetési  számlájára 

történő befizetésével, átutalásával,  

 

pénzügyi  intézmény  vagy  biztosító  által  vállalt  garancia  vagy  készfizető  kezesség 

biztosításával, 

 

vagy  biztosítási  szerződés  alapján  kiállított  –  készfizető  kezességvállalást  tartalmazó  – 
kötelezvénnyel 

 

A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatában 
nyilatkoznia kell. 

 

Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített 

dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva 

az ajánlatban megajánlott jótállás vállalását írja elő. Mértéke bírálati résszempontként kerül 

értékelésre. Ajánlattevő vállalásának megfelelően, a teljesítés igazolását és a teljes átadás-

átvételt követő naptól számítva a forgó kopó alkatrészekre is. Ajánlati elem minimum értéke: 

12  hónap,  legkedvezőbb  szintje:  48  hónap.  A  jótállási  idő  alatt  a  csere,  vagy  garanciális 

javítás  egyetlen  költségeleme  sem  terhelhető  az  Ajánlatkérőre,  így  nem  számolható  fel  a 

szállítás, illetve kiszállás díja, illetve munkabér sem. 

 

Késedelmi  kötbér:  Nyertes  ajánlattevő  amennyiben  olyan  okból,  amelyért  felelős 
késedelembe  esik  (a  szerződésben  rögzített  határidőt  elmulasztja),  késedelmi  kötbér 
fizetésére köteles. 
A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 

%-a / nap, minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptári nap után. 

A 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, attól 

elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. 

 

Meghiúsulási  kötbér:  Amennyiben  olyan  okból,  amiért  a  nyertes  ajánlattevő  felelős  a 

szerződés teljesítése meghiúsul, köteles a nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő felé az ÁFA nélkül 

számított ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. 

 

A  szerződést  biztosító  mellékkötelezettségek  részletes  leírását  az  ajánlatkérési 

dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 

 
20.  A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott? 

Igen.  
A pályázati forrás azonosítója: TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001 

 
21.  Egyéb információk: 

1.

 

A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési 

eljárásban  kizárólag  az  ajánlattételre  felhívott  gazdasági  szereplők  tehetnek  ajánlatot.  Az 

background image

12   

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 

felhívott  gazdasági  szereplő  jogosult  közösen  ajánlatot  tenni  olyan  gazdasági  szereplővel, 

amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 
Közös  ajánlattétel  esetén  Ajánlatkérő  felhívja  a  figyelmet  a  Kbt.  35.  §  (3) 

bekezdésére,  mely  szerint:  „A  közös  ajánlattevők  csoportjának  képviseletében 

tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 

vagy részvételre jelentkezők megjelölését.” 

2.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) 

pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok. 

3.

 

Az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  ajánlattevő  nyilatkozatát  a  Kbt.  66.  §  (2)  és  (4) 

bekezdésre. 

4.

 

A  Kbt.  47.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  jelen  felhívásban,  illetve  közbeszerzési 

dokumentumokban  előírt  dokumentumok  egyszerű  másolatban  is  benyújthatóak,  (kivéve, 

ahol  ajánlatkérő  a  felhívásban  vagy  a  közbeszerzési  dokumentumokban  ettől  eltérően 

rendelkezett). Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat 68. § (2) 
bekezdése  szerint  benyújtott  egy  papír  alapú  példányának  a  66.  §  (2)  bekezdése  szerinti 

nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

5.

 

Ajánlatkérő  a  Kbt.  140.  §-ában  foglaltakkal  kapcsolatban  rögzíti,  hogy  nem  teszi  lehetővé 

gazdálkodó  szervezet  (projekttársaság)  létrehozását  sem  önálló,  sem  közös  ajánlattevők 

tekintetében. 

6.

 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz 

csatolni  kell  a  közös  ajánlattevők  erre  vonatkozó  megállapodását  a  közbeszerzési 

dokumentumok 2. kötetének 4.1. pontjában meghatározott tartalommal. 

7.

 

Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban 

és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és a formai követelményeknek 

megfelelően elkészítenie és benyújtania: 

 

az  ajánlat  papír  alapú  példányát  zsinórral,  lapozhatóan  össze  kell  fűzni,  a  csomót 

matricával  az  ajánlat  első  vagy  hátsó  lapjához  rögzíteni,  a  matricát  le  kell  bélyegezni, 

vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg 

az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

 

az  ajánlat  oldalszámozása  eggyel  kezdődjön  és  oldalanként  növekedjen.  Elegendő  a 

szöveget  vagy  számokat,  vagy  képet  tartalmazó  oldalakat  számozni,  az  üres  oldalakat 

nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 

ajánlatkérő  az  ettől  kismértékben  eltérő  számozást  (pl.  egyes  oldalaknál  a  /A,  /B 

oldalszám)  is  elfogad,  ha  a  tartalomjegyzékben  az  egyes  iratok  helye  egyértelműen 

azonosítható  és  az  iratok  helyére  egyértelműen  lehet  hivatkozni.  Az  ajánlatkérő  a 

kismértékben  hiányos  számozást  jogosult  kiegészíteni,  ha  ez  az  ajánlatban  való 

tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 

 

az  ajánlatnak  az  elején  (fedőlapot  vagy  felolvasólapot  követően)  tartalomjegyzéket  kell 

tartalmaznia,  mely  alapján  az  ajánlatban  szereplő  dokumentumok  oldalszám  alapján 

megtalálhatóak; 

 

az  ajánlatot  zárt  csomagolásban,  egy  papír  alapú  és  egy  elektronikus  példányban,  (a 

papír  alapú  ajánlatról  szkennelt,  pdf  formátumban  (cd/dvd  lemezen  vagy  pendriveon)) 

kell beadni, 

 

az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 

gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 

aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

 

az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 

végre,  az  adott  dokumentumot  aláíró  személynek vagy  személyeknek  a módosításnál  is 

kézjeggyel kell ellátni; 

 

a zárt (külső) csomagon 

Ajánlat: 

„Reményi úti óvoda infrastrukturális fejlesztése” 

background image

13   

valamint: 

„Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható 

fel!”

 megjelölést kell feltüntetni. 

8.

 

Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott 

címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-

péntekig 09.00-15.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00- 10.00 óra 

között, előzetes egyeztetéssel. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti 

határidőn  belül  benyújtottnak,  ha  annak  kézhezvételére  az  ajánlattételi  határidő  lejártát 

megelőzően  sor  kerül.  Az  ajánlat,  illetve  az  azzal  kapcsolatos  postai  küldemények 

elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

9.

 

Az  ajánlatnak  a  Kbt.  66.  §  (5)  bekezdése  szerint  felolvasólapot  kell  tartalmaznia,  amely 

feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. 

10.

 

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők vissza, azokat 

ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján őrzi meg. 

11.

 

Az  ajánlatban  valamennyi  igazolást  és  dokumentumot  magyar  nyelven  kell  benyújtani.  Az 

ajánlatkérő  -  a  Kbt.  47.  §  (2)  bekezdésébe  alapján  -  nem  magyar  nyelven  benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 

12.

 

Ajánlatkérő  térítésmentesen  biztosítja  a  közbeszerzési  dokumentumokba  történő  személyes 

betekintés lehetőségét. 

13.

 

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében 

ésszerű  időnek  tekinti  az  ajánlattételi  határidő  lejártát  megelőző  második  munkanapot 

(tájékoztatás  megküldésére),  feltéve,  hogy  a  kérdések  és  kérések  az  ajánlattételi  határidő 

lejártát  megelőző  harmadik  munkanapig  megérkeznek  ajánlatkérőhöz.  Ajánlatkérő  nem 

vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében 

nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és 

ezáltal  Ajánlatkérő  nem  képes  a  tájékoztatás  célszemélyhez  történő  megküldésére  (vagy 

téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll 

rendelkezésre megfelelő idő, a 45. § (4) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi 

határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

14.

 

Amennyiben  a  nyertesnek  minősített  ajánlattevő  visszalép,  úgy  az  ajánlatkérő  a  következő 

legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 

írásbeli összegezésben megjelölte. 

15.

 

Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi 

órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

16.

 

Irányadó jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint 

kell eljárni. 

17.

 

Az  ajánlat  összeállításával  és  benyújtásával  kapcsolatos  összes  költség  az  Ajánlattevőt 

terheli. 

18.

 

Ajánlatkérő  a  hiánypótlás,  valamint  a  felvilágosítás  lehetőségét  a  Kbt.  71.  §-ában 

foglaltaknak  megfelelően  biztosítja.  Ajánlatkérő  a  Kbt.  71.  §  (6)  bekezdése  alapján  nem 

rendel  el  újabb  hiánypótlást  arra  vonatkozóan,  ha  a  hiánypótlással  az  ajánlattevő  az 

ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági 

szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

19.

 

Árfolyamok:  Az  ajánlattétel  során  a  különböző  devizák  forintra  történő  átszámításánál  az 

ajánlattevőnek az árbevétel tekintetében az érintett év, a beszámolói évek tekintetében az 

üzleti év utolsó napján, a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes Magyar 

Nemzeti  Bank  által  meghatározott  devizaárfolyamokat  kell  alkalmaznia.  Amennyiben 

valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját 

központi  bankja  által  a  fenti  időpontokban  érvényes  árfolyamon  számított  euró  ellenérték 

kerül  átszámításra.  Átszámítás  esetén  az  ajánlattevőnek  közölnie  kell  az  alkalmazott 

árfolyamot. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében 

az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 

background image

14   

20.

 

Az ajánlathoz csatolni kell: 
Az  ajánlattevő  cégjegyzésre  jogosult,  nyilatkozatot,  dokumentumot  aláíró  képviselő  aláírási 

címpéldányát,  vagy  a  2006.  évi  V.  törvény  9.§  (1)  bekezdése  szerinti  aláírás  mintáját 

egyszerű másolatban. 
A  cégkivonatban  nem  szereplő  kötelezettségvállaló(k)  esetében  a  cégjegyzésre  jogosult 

személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 

aláírását  is  tartalmazó)  írásos  legalább  teljes  bizonyító  erejű  magánokiratba  foglalt 

meghatalmazást. 
Egyéni  vállalkozó  ajánlattevő  csatolja  a  képviseletre  jogosult  személy  által  aláírt 

nyilatkozatot,  amelyben  egyéni  vállalkozó  megjelöli  a  nyilvántartási  számát,  vagy  az 

adószámát.  Egyéni  vállalkozó  esetében  Ajánlatkérő  elfogadja  bármely  olyan  dokumentum 

egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására. 

21.

 

Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárásban nem tart. 

22.

 

Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart. 

23.

 

Az eljárás során elektronikus árlejtésre nem kerül sor. 

24.

 

Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 

25.

 

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a jótállási 

biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátása tekintetében. 

26.

 

A  jelen  felhívásban  nem  szabályozott  kérdések  vonatkozásában  a  közbeszerzésről  szóló 

2015.  évi  CXLIII.  törvény  és  vonatkozó  végrehajtási  rendeletek,  valamint  a  vonatkozó 

jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön 

ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. 

kötelezően előír. A szerződésre a magyar jog az irányadó. 

27.

 

Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell 

legalább 10 millió Ft/év és legalább  5 millió Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosítással. 

Amennyiben  a  nyertes  ajánlattevő  a  szerződéskötés  időpontjában  nem  rendelkezik  a  fenti 

kritériumokkal  rendelkező  felelősségbiztosítással,  abban  az  esetben  az  a  szerződéskötéstől 

való  visszalépést  jelenti  a  Kbt.  131.  §  (4)  bekezdése  alapján  és  Ajánlatkérő  a  második 

legkedvezőbb  ajánlattevővel  köt  szerződést.  Ajánlattevőnek  ajánlatában  nyilatkoznia  kell, 

hogy  nyertessége  esetén  a  szerződéskötés  időpontjában  a  fenti  tartalmú 

felelősségbiztosítással rendelkezni fog. 

28.

 

Ajánlattevőknek  az  általuk  megajánlott  mértékű,  a  Kbt.  134.  §  (6)  bekezdés  szerint  hibás 

teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatukban nyilatkozniuk 

kell. 

29.

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra. 

A  Kbt.  73.  §  (5)  bekezdés  alapján  Ajánlatkérő  a  közbeszerzési  dokumentumokban 

tájékoztatásként  közli  azoknak  a  szervezeteknek  a  nevét,  amelyektől  az  ajánlattevő 

tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a 

teljesítés  során  meg  kell  felelni.  A  tájékozódási  kötelezettsége  teljesítéséről  ajánlattevőnek 

ajánlatában nyilatkoznia kell. 

30.

 

Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az 

annak  érkezéséről  a  cégbíróság  által  megküldött  igazolás  is.  Amennyiben  ajánlattevő 
vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú 

változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. [321/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 13. §] 

31.

 

Az eljárás nyertese: az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és 

a  közbeszerzési  dokumentumokban  meghatározott  feltételek  alapján,  valamint  a 

meghatározott  értékelési  szempont  szerint  a  legkedvezőbb  érvényes  ajánlatot  tette.  Az 

ajánlatkérő  csak  az  eljárás  nyertesével  kötheti  meg  a  szerződést,  vagy  –  a  nyertes 

visszalépése  esetén  –  az  ajánlatok  értékelése  során  a  következő  legkedvezőbb  ajánlatot 

background image

15   

tevőnek  minősített  szervezettel  (személlyel),  ha  őt  az  ajánlatok  elbírálásáról  szóló  írásbeli 

összegezésben megjelölte. 

32.

 

Ajánlattevőnek  ajánlata  részeként  csatolnia  kell  az  ajánlati  árat  alátámasztó 

árazott költségvetést. 

33.

 

Alvállalkozók:  Ajánlatkérő  jelen  eljárásban  előírja  a  Kbt.  66.  §  (6)  bekezdés  szerinti 

információk  ajánlatban  történő  feltüntetését,  melynek  alapján  az  ajánlatban  meg  kell 

jelölni: 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat. 

 
23.  Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

2017. 04. 05. 

 

 

background image

16   

2. KÖTET 

ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

 
1.

 

A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 

 
1.1.  A dokumentáció a következő részekből áll: 

1.

 

KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

2.

 

KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

3.

 

KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET 

4.

 

KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

5.

 

KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS 

Önálló mellékletek: 

-

 

Építész műszaki leírás 

-

 

Rétegrend kimutatás 

-

 

Tartalomjegyzék 

-

 

Árazatlan költségvetés. Épületgépész árazatlan költségvetés 

-

 

Tervlapok 

 
1.2.  Jelen  közbeszerzési  dokumentumok  nem  mindenben  ismétlik  meg  az  ajánlattételi 

felhívásban  foglaltakat,  a  közbeszerzési  dokumentumok  az  ajánlattételi  felhívással  együtt 

kezelendő.  Az  ajánlattevők  kizárólagos  kockázata,  hogy  gondosan  megvizsgálják  a 

közbeszerzési  dokumentumokat  és  annak  minden  kiegészítését,  amely  esetleg  az 

ajánlattételi  időszak  alatt  kerül  kibocsátásra,  valamint,  hogy  megbízható  információkat 

szerezzenek  be  minden  olyan  körülmény  és  kötelezettség  vonatkozásában,  amely 

bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. 

 
1.3.  Az  ajánlattevőknek  a  közbeszerzési  dokumentumokban  közölt  információkat  bizalmas 

anyagként  kell  kezelniük,  amelyről  harmadik  félnek  semmiféle  részletet  ki  nem 

szolgáltathatnak,  hacsak  e  harmadik  fél  nem  készít  és  nyújt  be  ajánlatot  az  ajánlattevő 

számára  a  munka  egy  részére  vonatkozóan  (alvállalkozó),  vagy  az  alkalmasság 

igazolásában  részt  vesz  a  gazdasági  szereplő.  Sem  a  dokumentációt,  sem  annak  részeit, 

vagy  másolatait  nem  lehet  másra  felhasználni,  mint  ajánlattételre,  és  az  abban  leírt 

szolgáltatások céljára. 

 
2.

 

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 
2.1.

 

Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon 

szerezhet: 

 

ÉSZ-KER Kft. miskolci iroda 

3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2. 

Telefon: +3646/791-916 

Fax: +3646/791-876 

E-mail

miskolc@eszker.eu

 

 

2.2.

 

A  kiegészítő  tájékoztatások  kézhezvételét  az  ajánlattevőknek  haladéktalanul  vissza  kell 

igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 06-46/791-

876-as faxszámra vagy 

miskolc@eszker.eu

 e-mail címre küldjenek visszajelzést!

 

background image

17   

 

2.3.

 

A  gazdasági  szereplő  kizárólagos  felelőssége,  hogy  olyan  telefax-elérhetőséget  vagy  e-

mail  címet  adjon  meg,  amely  a  megküldendő  dokumentumok  fogadására  24  órában 

alkalmas. Ugyancsak  a gazdasági  szereplő  felelőssége, hogy  a  szervezeti  egységén belül a 

kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. 

 
3.

 

AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 

 
3.1.

 

Az  ajánlattevőnek  a  Kbt.-ben,  az  ajánlattételi  felhívásban,  illetve  jelen  dokumentációban 

meghatározott  tartalmi  és  formai  követelmények  maradéktalan  figyelembevételével  és  az 

előírt  kötelező  okiratok,  dokumentumok,  nyilatkozatok  (a  továbbiakban  együttesen: 

mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. 

3.2.

 

Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az eljárás dokumentumait - beleértve 

az iratmintákat és a szerződéstervezetet (vagy szerződéses feltételek) is - elektronikus úton 

küldi meg a dokumentációt átvevő gazdasági szereplők részére, azzal, hogy elsődlegesen a 

nyomtatott  formában  átadott  dokumentáció  tartalma  tekintendő  irányadónak,  és 

ajánlatkérő  semmiféle  felelősséget  nem  vállal  az  elektronikus  úton  továbbított  iratok 

sérüléséből, megrongálódásából fakadó károkért. Ajánlattevő külön kérésére (pl. e-mail cím 

hiányában)  az  elektronikus  dokumentumokat  CD  adathordozón  is  rendelkezésre  bocsátja 

ajánlatkérő. A dokumentáció papíralapú és elektronikus változata közül a papíralapú, vagy 

elektronikus  úton  rendelkezésre  bocsátott  dokumentáció  esetén  a  nem  szerkeszthető 

formában  továbbított  dokumentáció  az  irányadó.  Ajánlattevő  kötelezettségét  képezi  –  az 

ajánlattételi  felhívás  és  jelen  dokumentáció  gondos  áttanulmányozását  követően  –  az 

ezekben  foglalt  valamennyi  előírás,  formai  követelmény,  kikötés,  a  beszerzés  tárgyára 

vonatkozó  specifikáció  betartása,  valamint  a  kiegészítő  (értelmező)  tájékoztatás–kérésre 

adott  ajánlatkérői  válaszok  figyelembevétele.  Ajánlattevő  köteles  az  ajánlattételi 

felhívásban,  a  dokumentációban  és  ajánlatkérő  által  –  a  teljesítéssel  kapcsolatban  – 

szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni. 

 
3.3

 

Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: 

ÉSZ-KER Kft., miskolci iroda 

3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2. 

határideje: 2017. 04. 12. 10.00 óra 

 
3.3.

 

Ha  jelen  dokumentáció  ajánlott  igazolás-  és  nyilatkozatminta  alkalmazását  írja  elő,  ez 

esetben a 4. kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint felhasználni 

és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta 

helyett  annak  tartalmilag  mindenben  megfelelő  más  okirat  is  mellékelhető  (pl.  referencia 

nyilatkozat  esetén).  Az  ajánlattevő  felelősséggel  tartozik  az  ajánlatban  közölt  adatok  és 

nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

 
3.4.

 

Ha  jelen  dokumentáció  ajánlott  igazolás-  és  nyilatkozatminta  alkalmazását  írja  elő,  ez 

esetben a 4. kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint felhasználni 
és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. 
Az  ajánlott  igazolás-  és  nyilatkozatminta  helyett  annak  tartalmilag  mindenben  megfelelő 

más okirat is mellékelhető. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok 

és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

 
3.5.

 

Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges 

információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Az 

ajánlat  elkészítésével,  benyújtásával  és  egyébként  a  közbeszerzési  eljárásban  való 

background image

18   

részvétellel  kapcsolatban  felmerülő  költségeket  az  ajánlattevők  maguk  viselik  és  ezek 

részben  vagy  egészben  történő  megtérítésére  az  ajánlatkérő  nem  kötelezhető.  Minden 

olyan  adat,  információ  beszerzése,  -  amely  ajánlatuk  elkészítéséhez  és  a  szerződéses 

kötelezettségek  elvállalásához  szükségesek  –  saját  költségükre  és  saját  felelősségükre  az 

Ajánlattevők feladata. 

 
3.6.

 

Ajánlatkérő  az  ajánlat  benyújtását  követően  nem  veszi  figyelembe  ajánlattevőnek  –  a 

pontos  információk  hiányára  hivatkozó  –  ajánlat  módosítására  vonatkozó  kérelmét.  Az 

ajánlathoz  szükséges  pontos  és  egyértelmű  információk  beszerzését  szolgálja  a  jelen 

dokumentációban  részletezett  tájékoztatás-kérés  lehetősége.  Ajánlattevőnek  –  a 

jogszabályi  rendelkezések  betartása  mellett  –  az  ajánlattételi  felhívásban,  a 

dokumentációban  és  az  ajánlattevők  kérdésire  adott  válaszokban  meghatározottaknak 

megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. 

 
3.7.

 

Az  ajánlatban  közölt  információk  kizárólag  ezen  közbeszerzési  eljárás  eredményének 
megállapítása keretében kerülnek felhasználásra. 

 

4.

 

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

 

4.1.

 

Az  ajánlattételre  felhívott  gazdasági  szereplők  közösen  nem  tehetnek  ajánlatot,  nincs 

azonban  akadálya  annak,  hogy  valamely  ajánlattételre  felhívott  gazdasági  szereplő  olyan 

gazdasági  szereplővel  tegyen  közös  ajánlatot,  amelynek  ajánlatkérő  nem  küldött 

ajánlattételi  felhívást.  A  közös  ajánlattevők  kötelesek  maguk  közül  egy,  a  közbeszerzési 

eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

 

4.2.

 

Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy 

létrehozását ajánlatkérő kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. 

 
4.3.

 

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

 

4.4.

 

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

 

4.5.

 

Az  egy  közös  ajánlatot  benyújtó  gazdasági  szereplő(k)  személyében  az  ajánlattételi 

határidő lejárta után változás nem következhet be. 

 

4.6.

 

Amennyiben  több  gazdasági  szereplő  közösen  tesz  ajánlatot  a  közbeszerzési  eljárásban, 

akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. 

A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 

-

 

a  jelen  közbeszerzési  eljárásban  közös  ajánlattevők  nevében  eljárni  (továbbá 

kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

-

 

a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; 

-

 

ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és 

a vezető között; 

-

 

a számlázás rendjét. 

 
5.

 

ELŐZETES VITARENDEZÉS 

 

5.1.

 

A  Kbt.  80.  §  (1)  bekezdése  szerinti  előzetes  vitarendezési  kérelmet  az  alábbi  címre  kell 

benyújtani: 

 

ÉSZ-KER Kft. miskolci iroda 

3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2.  

background image

19   

Telefon: +3646/791-916 

Fax: +3646/791-876 

E-mail: miskolc@eszker.eu 

 
6.

 

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 

 

6.1.

 

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - 

közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a 

közbeszerzési  eljárásban  közölt  végleges  feltételek,  szerződéstervezet  és  ajánlat 

tartalmának megfelelően. 

 

6.2.

 

A  szerződésnek  tartalmaznia  kell  -  az  eljárás  során  alkalmazott  értékelési  szempontra 

tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 

 

6.3.

 

Az  ajánlatok  elbírálásáról  szóló  írásbeli  összegezésnek  az  ajánlattevők  részére  történt 

megküldése  napjától  a  nyertes  ajánlattevő  és  a  második  legkedvezőbb  ajánlatot  (ha 

ajánlatkérő  hirdetett  második  helyezettet)  tett  ajánlattevő  ajánlati  kötöttsége  további 

hatvan nappal meghosszabbodik. 

 

6.4.

 

Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 
1.

 

a  nyertes  ajánlattevő  nem  fizet,  illetve  számol  el  a  szerződés  teljesítésével 

összefüggésben  olyan  költségeket,  melyek  az  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pontja  szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes 

ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

2.

 

a  szerződés  teljesítésének  teljes  időtartama  alatt  tulajdonosi  szerkezetét  az 

ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről 

az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

 
6.5.

 

Az  ajánlatkérőként  szerződő  fél  jogosult  és  egyben  köteles  a  szerződést  felmondani  -  ha 

szükséges  olyan  határidővel,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  a  szerződéssel  érintett  feladata 

ellátásáról gondoskodni tudjon – ha: 
3.

 

a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet,  amely  tekintetében  fennáll  az  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pontjában 

meghatározott valamely feltétel. 

4.

 

a  nyertes  ajánlattevő  közvetetten  vagy  közvetlenül  25%-ot  meghaladó  tulajdoni 

részesedést  szerez  valamely  olyan  jogi  személyben  vagy  személyes  joga  szerint 

jogképes  szervezetben,  amely  tekintetében  fennáll  az  62.  §  (1)  bekezdés  k) 

pontjában meghatározott valamely feltétel. 

Jelen  pontban  említett  felmondás  esetén  a  nyertes  ajánlattevő  a  szerződés  megszűnése 

előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

6.6.

 

A  külföldi  adóilletőségű  nyertes  ajánlattevő  köteles  a  szerződéshez  arra  vonatkozó 

meghatalmazást  csatolni,  hogy  az  illetősége  szerinti  adóhatóságtól  a  magyar  adóhatóság 

közvetlenül  beszerezhet  a  nyertes  ajánlattevőre  vonatkozó  adatokat  az  országok  közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

6.7.

 

A  közbeszerzési  szerződést  a  közbeszerzési  eljárás  alapján  nyertes  ajánlattevőként 

szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 

 

6.8.

 

Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és 

szakember,  amely  a  közbeszerzési  eljárásban  részt  vett  az  ajánlattevő  alkalmasságának 

igazolásában.  Az  ajánlattevő  köteles  az  ajánlatkérőnek  a  teljesítés  során  minden  olyan  - 

background image

20   

akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását 

bejelenteni,  amelyet  az  ajánlatában  nem  nevezett  meg  és  a  bejelentéssel  együtt 

nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró 

okok hatálya alatt. 

 

7.

 

ÜZLETI TITOK VÉDELME 

 
7.1.

 

Az ajánlattevő az ajánlatában, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § 

szerinti  indokolásban  elkülönített  módon  elhelyezett,  üzleti  titkot  (ide  értve  a  védett 

ismeretet  is)  [a  2013.  évi  V.  törvény  2:47.§]  tartalmazó  iratok  nyilvánosságra  hozatalát 

megtilthatja.  Az  üzleti  titkot  tartalmazó  iratokat  úgy  kell  elkészíteni,  hogy  azok  az 

információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII. 

törvény 27.  § (3)  bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, 

amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan 

sérelmet  okozna.  A  Kbt.  44.  §  (1)  bekezdése  alapján  gazdasági  szereplő  az  üzleti  titkot 

tartalmazó,  elkülönített  irathoz  indokolást  köteles  csatolni,  amelyben  részletesen 

alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 

módon  okozna  számára  aránytalan  sérelmet.  A  gazdasági  szereplő  által  adott  indokolás 

nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

 
7.2.

 

A Kbt. a 44.§ (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak 

a)

 

azokat  az  információkat,  adatokat,  amelyek  elektronikus,  hatósági  vagy  egyéb 

nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

b)

 

az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi 

CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c)

 

az  ajánlattevő,  illetve  részvételre  jelentkező  által  az  alkalmasság  igazolása  körében 

bemutatott  
ca)  korábban  teljesített  közbeszerzési  szerződések,  illetve  e  törvény  szerinti  építés- 

vagy  szolgáltatási  koncessziók  megkötésére,  tartalmára  és  teljesítésére  vonatkozó 

információkat és adatokat, 
cb)  gépekre,  eszközökre,  berendezésekre,  szakemberekre,  tanúsítványokra,  címkékre 

vonatkozó információkat és adatokat, 

d)

 

az  ajánlatban  meghatározott  áruk,  építési  beruházások,  szolgáltatások  leírását,  ide 

nem  értve  a  leírásnak  azt  a  jól  meghatározható  elemét,  amely  tekintetében  az  (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

e)

 

ha  az  ajánlatkérő  annak  benyújtását  kéri,  az  ajánlattevő  szakmai  ajánlatát,  ide  nem 

értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) 

bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

 
A Kbt. 44.§ (3) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének 

(székhelyének,  lakóhelyének),  valamint  olyan  ténynek,  információnak,  megoldásnak  vagy 

adatnak  (a  továbbiakban  együtt:  adat)  a  nyilvánosságra  hozatalát,  amely  a  Kbt.  76.  § 
szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló  - a Kbt. 

44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az 

árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  

 

Ajánlatkérő  nem  vállal  felelősséget  az  üzleti  titoknak  tartott  információk,  iratok  harmadik 

személyek  (különösen  más  ajánlattevők,  gazdasági  szereplők)  általi  megismeréséért, 

amennyiben  ajánlattevő  az  üzleti  titkot  (ide  értve  a  védett  ismeretet  is)  [a  2013.  évi  V. 

background image

21   

törvény 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, 

hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is. 

 

8.

 

 TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK: 
A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan területileg illetékes 
kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége és munkaügyi felügyelősége nyújt 
tájékoztatást. 

Adózás: 
NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi ügyfélszolgálat 
3525 Miskolc, Kazinczy u. 19. 
Tel: 46/514-200 
Fax: 46/515-428 
 
Környezetvédelem: 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 
1539 Budapest, Pf. 675. 
Tel.: 1/2249-100 
Fax: 1/2249-262 
Honlap: 

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

 

 
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. 
Tel: 06 46/517-300 
Fax: 06 46/517-399 
email: 

eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu

 

Honlap: 

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

 

 
Egészségvédelem: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12 
Tel.:06-46-354-611  Fax:06-46-358-060 

titkarsag.borsod@emr.antsz.hu

 

 

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  
Telefonszám: 06-1-795-54-78 
e-mail: 

tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu

 

 
Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 
Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 
Székhely: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. (3.em.) 
Postacím: 3523 Miskolc, Pf.: 173 
tel.: 06-46-560-010,  

background image

22   

fax: 06-46-562-071 
e-mail: 

borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

 

3. KÖTET 

SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

tervezet 

 

 
amely létrejött egyrészről 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (székhelye:  1085  Budapest;  Üllői  út  24.  adószám: 

19719483-2-42;  számlavezető  bank:  OTP  Bank  Nyrt.;  bankszámlaszám:  11707024-20347257-

00000000;  képviseli:  Gáncs  Péter-elnök,  püspök;  Krámer  György  országos  irodaigazgató),  mint 

megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről 
a(z)  ______________________________  (székhelye:  ______________________________; 

adószáma:  ____________________;  számlavezető  bank:  ______________________________; 

pénzforgalmi számlaszáma: ______________________________; cg.: ____________________; 

képviseli:  ____________________;  kivitelezői  nyilvántartási  azon.:  ____________________), 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó
 
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett: 
 

I. Preambulum 

 

Megrendelő  a  2015.  évi  CXLIII.  törvény  (továbbiakban:  Kbt.)  Kbt.  Harmadik  Rész,  Uniós 

értékhatár  alatti  hirdetmény  és  tárgyalás  nélküli  (Kbt.  115.  §  (1)  bekezdés  szerinti  eljárás) 

közbeszerzési  eljárást  folytatott  le  „A  TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001  kódjelű 

„Családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények,  közszolgáltatások  fejlesztése  – 

Reményi  úti  Óvoda  (3530  Miskolc  Reményi  Ede  út  2.)  infrastrukturális  fejlesztése” 

elnevezéssel. 
Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő - a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - az 

alábbi szerződést köti. 
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 7.) pontja alapján 

szerződő hatóságnak minősül. 

 

II. A szerződés tárgya 

 

1.

 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalkozói díj  ellenében  elvállalja a  közbeszerzési 

eljárás  során  keletkezett  dokumentumokban,  jelen  szerződésben,  valamint  a  vonatkozó 

jogszabályokban,  szabványokban  foglalt  tartalom  szerint  „A  TOP-6.2.1-15-MI1-2016-

00001 

kódjelű 

„Családbarát, 

munkába 

állást 

segítő 

intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztése – Reményi úti Óvoda (3530 Miskolc Reményi Ede út 

2.)  infrastrukturális  fejlesztése”  című  projektelem  kivitelezési  feladatainak  ellátását 

eredményfelelősséggel . 

A munkavégzés helye: 3530 Miskolc, Reményi Ede út 2. 

2.

 

Vállalkozó  feladata  a  kivitelezés  körében  a  közbeszerzési  műszaki  leírás,  az  árazatlan 

költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, 

a  munkálatok  teljes  körű  megvalósítása  annak  érdekében,  hogy  tárgyi  munka  alapján 

background image

23   

létrejövő  eredmény  a  rendeltetésszerű  használatra  alkalmas  (valamennyi  műszaki  és  jogi 

feltételnek  megfelelő),  továbbá  a  műszaki  leírásban  meghatározottak  szerinti  műszaki 

adatoknak megfelelő legyen. 

 

III. A szerződés tartalma 

1.

 

Vállalkozó  a  kivitelezési  feladatot  I.  osztályú  minőségben,  határidőre  köteles  elvégezni. 

Vállalkozó a munkavégzés során csak I. osztályú anyagokat használhat fel. 

2.

 

Vállalkozó  a  munkavégzés  során  csak  érvényes  alkalmassági  bizonyítvánnyal  rendelkező, 

hiány, és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, 

berendezéseket,  szerkezeteket  használhat  fel.  A  hiány-,  és  hibamentes  munkálatokként 

Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány-, 

és hibamentességet érti. 

3.

 

Vállalkozó  a  beépítésre  kerülő  anyagokról  vagy  termékekről  CE  vagy  azzal  egyenértékű, 

hazai  Minősítő  Intézet  által  kiadott  minőségi  tanúsítványt  köteles  adni.  A  tanúsítványt  a 

beépítés előtt a műszaki ellenőrnek át kell adni. Amennyiben a felhasználandó anyagokról 

és termékekről a harmadik személy gyártó a Vállalkozónak ilyen tanúsítványt nem állít ki, 

úgy a Vállalkozó a beépíthetőségre vonatkozó alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni. 

4.

 

Vállalkozó  feladata  a  kivitelezés  körében  a  közbeszerzési  műszaki  leírás,  az  árazatlan 

költségvetés,  a  hatályos  jogszabályok,  a  tervek,  a  szabványok  és  szakmai  szokványoknak 

megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka 

alapján  létrejövő  eredmény  rendeltetésszerű  használatra  alkalmas,  továbbá  a  műszaki 

leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 

5.

 

Vállalkozó  a  munkát  hiány-,  és  hibamentesen,  határidőre  köteles  elvégezni.  Vállalkozó  a 

munkavégzés  során  csak  érvényes  alkalmassági  bizonyítvánnyal  rendelkező,  hiány,  és 

hibamentes,  a  jogszabályoknak,  szabványoknak  mindenben  megfelelő  anyagokat, 

berendezéseket,  szerkezeteket  használhat  fel.  A  hiány-,  és  hibamentes  munkálatokként 

Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány-, 

és hibamentességet érti. 

6.

 

A  beépített  anyagok,  berendezések,  szerkezetek  minőségét  igazoló  dokumentumokat 
(különösen:  műbizonylat)  a  Vállalkozó  az  építési  tevékenység  során  a  Megrendelő 
képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során átadni. 

7.

 

Vállalkozó akkor teljesít hibátlanul, ha a megvalósult eredmény kielégíti a jogszabályokban, 

továbbá a jelen szerződésben és Megrendelő által kért ajánlati felhívásban megfogalmazott 

valamennyi követelményt és alkalmas a rendeltetésszerű használatra. 

8.

 

Vállalkozó a munkát hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. 

9.

 

Vállalkozó  jogosult  alvállalkozó(k)  (Ptk.  szerint:  közreműködő(k))  igénybevételére.  Az 

alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési 

eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt. továbbá a 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak.  

10.

 

A  Vállalkozó  az  igénybe  vett  alvállalkozóért  (közreműködőért)  úgy  felel,  mintha  az 

alvállalkozói  (közreműködői)  által  végzett  munkákat  saját  maga  végezte  volna  el.  A 

jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért 

is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna 

be. 

11.

 

Ha további alvállalkozó bevonása válik szükségessé, a Kivitelező arról közvetlenül is értesíti a 

Megrendelőt.  Az  alvállalkozók  által  bevont  alvállalkozók  jogszerű  alkalmazásáért  az 

alvállalkozó mellett Vállalkozó is felelős. 

12.

 

Megrendelő  e  körben  kifejezetten  felhívja  a  Vállalkozó  figyelmét  a  Kbt.  138-139.§-ban 

foglaltakra,  különös  tekintettel  a  Kbt.  138.§  (1)  bek.  utolsó  mondatára,  a  138.§  (5) 

bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 

13.

 

Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki 

ellenőr  által  vizsgálja  az  alvállalkozó  szabályos  alkalmazásának  feltételeit.  A  vonatkozó 

szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

background image

24   

14.

 

Amennyiben  bármilyen  engedély,  jóváhagyás,  tanúsítás  szükséges  a  teljesítéshez,  annak 

beszerzése a teljesítési határidőn belül Vállalkozó feladata és költsége. 

15.

 

Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal. 

16.

 

A kivitelezés során Vállalkozó papír alapú/elektronikus építési naplót köteles vezetni. 

17.

 

Felek  rögzítik,  hogy  a  szerződés  tárgyait  jogilag  oszthatatlannak  minősítik  a  teljesítés 

vonatkozásában. 

18.

 

Vállalkozó  kijelenti,  hogy  a  vállalkozó  kivitelezői  tevékenységre  jogosultak  névjegyzéke 

Vállalkozóra  vonatkozóan  tartalmazza  a  vállalt  tevékenységet,  és  Vállalkozó  a  vállalt 

kivitelezői  tevékenység  végzésében  közvetlenül  részt  vesz.  Tájékoztatja  továbbá 

Megrendelőt,  hogy  rendelkezik  az  építőipari  kivitelezési  tevékenység  jellegének  megfelelő 

jogosultsággal rendelkező - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló - felelős műszaki vezetővel.

 

 

19.

 

Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát - felelős műszaki vezető irányítja. 

 

IV. Vállalkozói díj és annak megfizetése 

 

1.

 

Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult. 

2.

 

A  vállalkozói  díj  átalánydíj  (mely  a  kapcsolódó  szolgáltatások,  költségek  stb.  egészét  is 

tartalmazza),  amelynek  jogi  természetével  Felek  tisztában  vannak.  Vállalkozó  ez  alapján 

további  ellenszolgáltatás-fizetési  igényt  Megrendelővel  szemben  semmiféle  jogcímen  nem 

támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik. 

3.

 

Az  átalánydíj  a  Megrendelő  által  szolgáltatott  árazatlan  költségvetés  alapján,  Vállalkozó 

költségvetése szerint került meghatározása. 

4.

 

A  vállalkozói díj mértéke mindösszesen …………….  Ft +  Áfa, azaz  ……………………….. 

forint  +  általános  forgalmi  adó,  bruttó  ………………………….  Ft,  azaz 

……………………….. forint. 

5.

 

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 

6.

 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák. 

7.

 

Vállalkozó  további  fizetési  igényt  Megrendelővel  szemben  semmiféle  jogcímen  nem 

támaszthat, kivéve Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013.  évi  V.  törvény  (a  továbbiakban:  Ptk.)  6:155.§  (1)  bekezdésében  foglalt  késedelmi 

kamatot,  valamint  a  behajtási  költségátalányról  szóló  2016.  évi  IX.  törvény  szerinti 

költségátalányt. 

8.

 

A vállalkozói díj magában foglalja

 

 

a közvetlen költséget, ennek keretében 

a)

 

az  anyagköltséget  és  a  közvetlen  gépköltséget  a  fuvarozási  és  rakodási 

költséggel együtt, 

b)

 

az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat 

c)

 

a  Vállalkozó  által  igénybe  vett  alvállalkozók  szerződésükben  meghatározott,  az 

alvállalkozók minden költségét magában foglaló vállalkozói díját. 

 

a fedezetet, ennek keretében 

a)

 

a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, 

b)

 

a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsióradíj nem tartalmazza. 

9.

 

Felek  a  322/2015.  (X.30.)  Korm.  rendelet  alapján  rögzítik,  hogy  a  szerződés  megkötését 
követő  kilencvenedik  napig  az  árazott  költségvetés  tételei  tekintetében  egyeztetést 
folytathatnak,  amely  során  a  beépítésre  kerülő  egyes  tételeket  véglegesíthetik.  A  felek  az 
egyeztetésen  csak  Vállalkozó  által  az  ajánlatában  megjelölt  építőanyagokkal,  termékekkel 
műszakilag  egyenértékű  vagy  magasabb  minőségű  helyettesítő  termékben  egyezhetnek 
meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg 
megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) 
benyújtásával  a  Megrendelő  felé  igazolni.  Amennyiben  ez  nem  történik  meg,  akkor 
Megrendelő  nem  hagyja  jóvá  a  változtatást.    Amennyiben  a  Felek  a  fentiek  szerinti 

background image

25   

helyettesítő  termék  beépítéséről  állapodnak  meg,  a  szerződés  módosítására  a  Kbt.  141.  §-
ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.  

10.

 

Az  Áfa  mértékére,  elszámolására  a  mindenkor  hatályos  Áfa  törvény  rendelkezései  az 

irányadóak.  

11.

 

Megrendelő  többletmunkaellenérték-fizetési  igényt  nem  fogad  el.  Ezzel  kapcsolatban 

Vállalkozó  –  mint  a  szerződés  tárgyával  kapcsolatban  kellő  szakértelemmel  rendelkező  jogi 

személy  –  jelen  szerződés  aláírásával  kijelenti,  hogy  a  közbeszerzési  eljárás  alatt  teljes 

mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az 

általa  megajánlott  (tartalékkeret  nélküli)  vállalkozói  díj  valamennyi  feltétel  kielégítéséhez 

szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet 

nyújt,  így  többletmunkaellenérték-fizetési  igényéről  jelen  szerződéssel  feltétel  nélkül  és 

visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245. § (1) bek. második mondatában foglalt 

költségekre  is.  Vállalkozó  kijelenti,  hogy  az  ár-,  árfolyamváltozásokkal,  továbbá  banki, 

adózási  kondíciók  változásával  kapcsolatos  kockázatokat  felmérte,  és  arra  a  vállalkozói  díj 

teljes mértékben fedezetet nyújt. 

12.

 

Fenti körben Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Vállalkozó a műszaki leírás és szakmai 
gyakorlata alapján prognosztizálni tudta a felmerülő kockázatokat és azok anyagi vonzatát, 

amelyek a munkavégzés során felmerülő további munkák felmerüléséből adódnak. Vállalkozó 

az  előző  pontban  foglaltak  figyelembevételével  nyilatkozza,  hogy  a  fentieket  az  ajánlata 

megtételekor  teljes  körűen  figyelembe  vette,  így  fenti  nyilatkozatát  erre  tekintettel  tette 

meg. Vállalkozó kijelenti, hogy ezen nyilatkozatait a jövőben sem teszi vitássá. 

13.

 

Pótmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően járnak el a Felek. 

14.

 

Megrendelő  a  fedezetet  támogatási  forrásból  (TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001  azonosító 

számú  pályázati  forrás)  biztosítja.  Megrendelő rögzíti,  hogy  az  ellenérték  kifizetése  szállítói 

finanszírozással  nem  érintett,  tehát  az  ellenértéket  közvetlenül  Megrendelő  teljesíti  a 

Vállalkozó felé. A támogatási intenzitás 100,000000%. 

15.

 

Megrendelő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdése alapján - a jelen szerződésben foglalt - teljes 

nettó  vállalkozói  díj  5  %-ának  megfelelő  összeg  mértékében  biztosítja  az  előleg  igénybe 

vételét Vállalkozónak. 

16.

 

Az  előleg  a  322/2015.  (X.30.)  Korm.  rendelet  30.  §  (1)  bekezdése  alapján,  legkésőbb  az 

építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Megrendelő nem él az 

előleg  részletekben  való  kifizetésével.  A  fenti  határidő  teljesítése  érdekében  felek 

megállapodnak  abban,  hogy  az  előlegbekérőt  a  munkaterület  átadását  követő  8  naptári 

napon belül kell a Megrendelőnek átadni. 

17.

 

Az előleggel a részszámlában kell teljes körűen elszámolni. Felek rögzítik, hogy amennyiben 

a jelen szerződés az előleg elszámolása előtt megszűnne, a szerződés megszűnésének napját 

követő banki 5. napig (alapuljon az bármely jogcímen) köteles a Vállalkozó a felvett, de még 

el  nem  számolt  előleget  késedelmi  kamat  terhe  mellett  a  megrendelőnek  átutalással 

hiánytalanul visszafizetni.  

18.

 

Felek megállapodnak abban, hogy az előleg igénybevételét a Megrendelő nem köti biztosíték 

nyújtásához. 

19.

 

Az előlegszámla összege a végszámlában számolható el. 

20.

 

Megrendelő  a  részszámlázást  akként  biztosítja,  hogy  a  teljesítés  során  2  db  számla  (az 

esetleges  előlegszámlát  nem  számítva,  de  ideértve  a  végszámlát  is)  benyújtásának 

lehetősége biztosított az alábbiak szerint: 

A  teljesítés  során  a  számla  (ideértve  a  végszámlát  is,  de  az  előlegszámlát  nem) 

benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint: 

 

1.  részszámla  benyújtásának  lehetősége:  a  teljes  nettó  vállalkozói  díj  50  %-ának 

megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 50%-át elérő, megvalósult teljesítés 

esetén; 

 

végszámla benyújtása:  a teljes  nettó  vállalkozói  díj  50 %-ának megfelelő összegről 

az  áfa  nélküli  vállalkozói  díj  100  %-át  elérő  megvalósult  teljesítés  esetén,  sikeres 

műszaki  átadás-átvételt  követően.  A  végszámla  benyújtásának  feltétele  sikeres 

műszaki  átadás-átvétel,  a  megvalósulási  és  átadási  dokumentáció  és  annak  összes 

background image

26   

mellékletének szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas 

állapotban a Megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban 

való elismerése. 

21.

 

A  vállalkozói  díj  az  igazolt  szerződésszerű  teljesítést  követően  átutalással,  forintban  (HUF) 

kerül teljesítésre az alábbiak szerint: 

 

alvállalkozó  igénybevételének  hiánya  esetén  a  Kbt.  135.  §  (1)-(2)  és  (5)-(6) 

bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint; 

 

alvállalkozó  igénybevétele  esetén  a  fentiek  figyelembevételével,  de  a  Ptk.  6:130.§ 

(1)-(2)  bekezdésétől  eltérően  a  Kbt.  135.  §  (3)  bekezdése  alapján  alkalmazott 

322/2015. (X.31.) Korm. rendelet szerint az alábbiak szerint: 

a)

 

Vállalkozó  legkésőbb  a  teljesítés  elismerésének  időpontjáig  nyilatkozik,  hogy  az 

általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak 

a vállalkozói díjból; 

b)

 

Megrendelő  felhívja  Vállalkozót,  hogy  a  vállalkozói  számla  kifizetési  határidejéig 

nyújtsa  be  Megrendelő  felé  az  alvállalkozók  kifizetésének  igazolását,  melyet 

követően Megrendelő kiegyenlíti Vállalkozó benyújtott számláját.  

c)

 

Amennyiben  Vállalkozó  kéri,  hogy  az  alvállalkozói  számlákat  Megrendelő 

egyenlítse  ki,  úgy  erről  nyilatkozatot  nyújt  be  az  a)  pont  szerinti  nyilatkozattal 

egyidejűleg. 

22.

 

Megrendelő  a  vállalkozói  díjat  az  igazolt  szerződésszerű  teljesítést  és  az  elfogadott 

teljesítésigazolás követően Vállalkozó által kiállított számlák, továbbá a számlákhoz Vállalkozó 

által  kiállított  alvállalkozói  nyilatkozatok  kiállításától  számított  30  napos  fizetési  határidő 

mellett,  a  2013.  évi  V.  tv.  6:130.§  (1)  bekezdés  szerint  az  Megbízó  …..  vezetett,  …… 

számú  számlájáról  Vállalkozó  ……………….-nél  vezetett  …………………………… 

számú  számlájára,  vagy  Vállalkozó  nyilatkozata  szerinti  alvállalkozóinak 

bankszámlájára történő átutalással teljesíti. 

23.

 

Vállalkozó  a  számlák  kiállításától  számított  3  napon  belül  köteles  a  számlákat  Megrendelő 

részére  eljuttatni.  Amennyiben  Vállalkozó  ezen  kötelezettségének  nem  tesz  eleget,  úgy  a 

fizetési határidő kezdete a számlák kézhezvételének napja. 

24.

 

Megrendelő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban 

foglaltakat teljes körben alkalmazza. 

25.

 

A teljesítésigazolás - mely a számla (számlák) kötelező melléklete - aláírására …… jogosult. 

26.

 

Késedelmes  fizetés  esetén  Megrendelő  a  Ptk.  6:155.  §  (1)  bekezdésében  meghatározottak 

szerinti késedelmi kamat, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 

szerinti költségátalány megfizetésére köteles. 

27.

 

Hiányos  vagy  szabálytalan  számla,  illetve  aggályos  vagy  nem  szerződésszerű 

teljesítésigazolás esetén a Megrendelő – az adott számla és teljesítésigazolás kézhezvételét 

követő 5 munkanapon belül – jogosult az esedékes díjfizetést kamatmentesen felfüggeszteni, 

és a Vállalkozót a szerződésszerű díjigénylésre, illetve elszámolásra felhívni. 

28.

 

A számlát a hatályos jogszabályok szerint kell kiállítani.  

29.

 

A kiszámlázott díj nem térhet el a jelen szerződésben foglaltaktól.  

30.

 

Vállalkozó csak abban az esetben tarthat igényt vállalkozói díjra, ha a jelen szerződésben és 

az árajánlatban vállalt szolgáltatást szerződésszerűen, maradéktalanul teljesíti.  

31.

 

Felek  rögzítik,  hogy  fizetési  kötelezettséget  kizárólag  a  jogszabályoknak  és  jelen 

szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele 

keletkeztet. 

 

V. Szerződési biztosítékok 

 

1.

 

Vállalkozó  amennyiben  olyan  okból,  amiért  felelős  (Ptk.  6:186.§),  a  jelen  szerződésben 

meghatározott  teljesítési  határidőt  nem  tartja  be  (késedelem),  késedelmi  kötbért  fizet.  A 

késedelmi  kötbér  mértéke  a  nettó  vállalkozói  díj  0,5%-a  naptári  naponta,  minden 

megkezdett naptári napra. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a 

szerződést  azonnali  hatállyal  felmondani/elállni,  mely  okán  Vállalkozó  a  meghiúsulási 

kötbérfizetésre lesz kötelezett. 

background image

27   

2.

 

Megrendelő érvényesítheti a kötbéren felüli kárát is. 

3.

 

Amennyiben  olyan  okból,  amiért  Vállalkozó  felelős  (Ptk.  6:186.§)  a  szerződés  teljesedésbe 

menése  meghiúsul,  köteles  a  Vállalkozó  Megrendelő  felé  a  nettó  vállalkozói  díj  20%-nak 

megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. 

4.

 

A  Megrendelő  az  esetleges  kötbér  igényét  írásbeli  felszólítás  útján  érvényesíti,  melynek  a 

Vállalkozó  köteles  8  naptári  napon  belül  maradéktalanul  eleget  tenni.  Amennyiben  a 

Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással 

és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A 

Kbt-ben  (135.§  (6)  bek.)  foglalt  beszámítási  feltételek  teljesülésekor  a  kötbér  a  vállalkozói 

számlába  beszámítható.  Ez  esetben  a  Vállalkozó  a  számlát/számlákat  kötbérrel  terhelt 

teljesítése  esetén  is  a  IV/4.  pontban  meghatározott  vállalkozói  díjról  köteles  benyújtani, 

ekkor  Megrendelő  a  Műszaki  Átadás-átvételi  jegyzőkönyvben  meghatározott  kötbér 

összegével csökkentett vállalkozói díjat fizeti meg a Vállalkozó részére. 

5.

 

Vállalkozó  a  szerződés  hibátlan  teljesítésének  biztosítására  valamennyi  beépített  dolog,  ill. 

elvégzett  munka  vonatkozásában  a  sikeres  átadás-átvételtől  számított  12+…..  hónap 

jótállást  vállal.  Vállalkozó  jótállási  kötelezettsége  –  az  érintett  hibával  kapcsolatban  – 

megszűnik, ha a hiba a teljesítést követően keletkezett, különösen: 

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat  

 

- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 

 

- elemi csapás, 

 

- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 

- a szükséges karbantartás hiánya  

miatt következett be. 

6.

 

Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 2 munkanapon belül 

köteles  a  javítást  elkezdeni  és  megfelelő  személyi  állománnyal  annak  befejezéséig 

folyamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 10 

nap.  Amennyiben  technológiailag  a  fenti  idő  nem  tartható  a  műszaki  ellenőr  által 

meghatározott időtartam az irányadó.  

7.

 

A közvetlen balesetveszélyt, vagy az épület részleges vagy teljes használhatatlanságát, vagy 

a benne lévő értékek közvetlen veszélyeztetését, károsodását eredményező hibák esetén a 

fentiek azzal alkalmazandóak, hogy a Vállalkozó a bejelentést követő 2 órán belül köteles a 

hiba kijavítását megkezdeni és a műszaki ellenőr által meghatározott – műszakilag szükséges 

- határidőben befejezni.  

8.

 

Vállalkozó  köteles  megtéríteni  azon  pluszköltségeket,  amelyek  a  hibás  teljesítés  okán  a 

Megrendelőnél keletkeztek. 

9.

 

A  jótállási  kötelezettség  nem  érinti  a  Megrendelőt  megillető  kellékszavatossági,  ill.  külön 

jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok érvényesíthetőségét. 

10.

 

Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült 

károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre vagy harmadik személyekre háramlik. 

Harmadik  személyekre  háramló  kár  esetén  a  Vállalkozó  köteles  az  erről  való 

tudomásszerzést  követő  3  munkanapon  belül  a  Megrendelőt  teljes  körűen  mentesíteni  a 

kártérítési  igények  alól,  illetve  amennyiben  Megrendelő  a  kártérítési  igényt  teljesítette, 

köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni. 

11.

 

Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó 

–  amennyiben  erre  jogi  lehetőség  van  -  Megrendelő  oldalán  köteles  a  perbe  belépni  és 

minden intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez 
nem  lehetséges  a  Megrendelő  pernyertességét  egyéb  módon  elősegíteni.  Pervesztesség 

esetén az előző pont alkalmazandó. 

12.

 

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a teljesítéskor (sikeres átadás-átvételt igazoló 

jegyzőkönyv átvétele) hibás teljesítési biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134.§ (6) bek. a) 

pont  szerinti  módon.  A  biztosíték  a  Vállalkozót  terhelő  jótállási-kellékszavatossági  igények 

biztosítását szolgálja. Mértéke Ajánlattevő ajánlata alapján a nettó vállalkozói díj ….. %-a. 

13.

 

Amennyiben  a  biztosíték  nem  óvadékkent  kerül  szolgáltatásra,  a  Megrendelő  csak  olyan 

biztosítéki  okiratot  fogad  el,  mely  alapján  a  kötelezett  vállalja,  hogy  a  Megrendelő  első 

felhívására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a fenti mértékig a Megrendelő felé kifizetést 

background image

28   

teljesít, az igénybejelentés benyújtását követő 5 banki napon belül anélkül, hogy az igényelt 

összeget saját vagy más fél követelésével csökkentené (különösen beszámítás). 

14.

 

A  biztosítéknak  a  jelen  szerződés  szerinti  általános  jótállási  időszak  leteltéig  kell 

lehívhatónak (hatályban lévőnek) lennie. 

 

VI.  Szerződő Felek jogai és kötelezettségei 

 

1.

 

Vállalkozó  köteles  a  Megrendelő  által  átadott  tervdokumentációt  megvizsgálni  és  a 

Megrendelőt  a  terv  felismerhető  hibáira,  hiányosságaira  figyelmeztetni.  Ha a  terv  valamely 

hibája  vagy  hiányossága  a  kivitelezés  folyamatában  válik  felismerhetővé,  Vállalkozó 

késedelem nélkül köteles erről Megrendelőt tájékoztatni. 

2.

 

Vállalkozó  köteles  a  Megrendelőt  haladéktalanul  értesíteni  minden  olyan  körülményről, 

amelynek  a  szerződés  teljesítésére  kihatása  lehet.  Megrendelő  a  tevékenységet  bármikor 

ellenőrizheti és kifogásait az ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért Vállalkozó 

akkor is felel, ha a Megrendelő a munkát nem, vagy nem megfelelően ellenőrizte. 

3.

 

Szerződő  Felek  kötelesek  egymást  értesíteni,  ha  a  szerződésben  vállalt  valamely 

kötelezettség  teljesítése  előre  láthatóan  akadályba  ütközik,  kivéve,  ha  az  akadályt  a  másik 

félnek  közlés  nélkül  is  ismernie  kellett.  Az  akadályközlési  kötelezettség  elmulasztásával 

okozott kárért a mulasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős. 

4.

 

Megrendelő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg köteles átadni Vállalkozónak a szerződés 

szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges dokumentumokat. Amennyiben a tervek készítése 

során  felmerül  a  teljesítéshez  szükséges  egyéb  információk  nyújtásának  vagy  közbenső 

intézkedések  foganatosításának  szükségessége,  úgy  Vállalkozó  köteles  az  információ 

igényéről,  illetve  szükséges  intézkedésről  a  Megrendelőt  haladéktalanul  értesíteni. 

Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által ésszerűen kért, a teljesítéshez szükséges minden 

információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül, 

de legkésőbb az igénybejelentéstől számított 2 (két) napon belül Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátja, illetve a szükséges intézkedést megteszi. 

5.

 

Megrendelő  késedelem  nélkül  köteles  meggyőződni  arról,  hogy  a  szolgáltatás  minősége  és 

mennyisége  megfelelő-e.  A  szolgáltatás  minőségének  és  mennyiségének  megvizsgálásával 

járó költségek Megrendelőt terhelik. 

6.

 

Szerződő  Felek  tudomásul  veszik,  hogy  jelen  szerződést  külön  jogszabályban  feljogosított 

szervek  jogosultak  ellenőrizni.  Vállalkozó  vállalja,  hogy  az  esetleges  vizsgálat  esetén  az 

ellenőrzést  végző  szervek  részére  a  kért  felvilágosítást  megadja,  jelen  szerződés 

teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja. 

7.

 

Vállalkozó  köteles  a  Megrendelő  utasításai  szerint  eljárni.  Az  utasítás  nem  terjedhet  ki  a 

tevékenység  megszervezésére,  és  nem  teheti  a  teljesítést  terhesebbé.  Ha  Megrendelő 

célszerűtlen  vagy  szakszerűtlen  utasítást  ad,  Vállalkozó  köteles  őt  erre  figyelmeztetni.  A 

figyelmeztetés elmaradásából eredő kárért Vállalkozó tartozik felelősséggel. Ha a Megrendelő 

a  figyelmeztetés  ellenére  utasítását  fenntartja,  Vállalkozó  a  szerződéstől  elállhat  vagy  a 

feladatot  a  Megrendelő  utasításai  szerint,  a  Megrendelő  kockázatára  elláthatja.  Vállalkozó 

köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági 

határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

8.

 

Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt 

követően  a  teljesítésig  a  szerződést  felmondhatja.  Megrendelő  elállása  vagy  felmondása 

esetén  köteles  a  Vállalkozónak  a  díj  arányos  részét  megfizetni  és  a  szerződés 
megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem 

haladhatja meg. Megrendelő elállása esetében, ha a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet 

nem lehet visszaállítani, bármelyik fél a bírósághoz fordulhat azért, hogy az a szerződést a 

jövőre nézve szüntesse meg. Megrendelő ilyenkor is köteles a Vállalkozó kárát megtéríteni. 

9.

 

Ha  a  Megrendelő  a  szerződéstől  azért  állt  el,  mert  a  teljesítési  határidő  lejárta  előtt 

nyilvánvalóvá  vált,  hogy  Vállalkozó  a  munkát  csak  olyan  számottevő  késéssel  tudja 

elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a 

szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. 

background image

29   

10.

 

Megrendelő  jogosult  és  egyben  köteles  a  szerződést  felmondani  -  ha  szükséges  olyan 

határidővel,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  a  szerződéssel  érintett  feladata  ellátásáról 

gondoskodni tudjon - ha: 

a.

 

Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; 

vagy 

b.

 

Vállalkozóban  közvetetten  vagy  közvetlenül  25%-ot  meghaladó  tulajdoni  részesedést 

szerez  valamely  olyan  jogi  személy  vagy  személyes  joga  szerint  jogképes  szervezet, 

amely  tekintetében  fennáll  a  Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában 

meghatározott feltétel, 

c.

 

Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely  olyan  jogi  személyben  vagy  személyes  joga  szerint  jogképes  szervezetben, 

amely  tekintetében  fennáll  a  Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában 

meghatározott feltétel, 

d.

 

Ennek  érdekében  a  szerződés  teljesítésének  teljes  időtartama  alatt  Vállalkozó 

tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 

bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

e.

 

a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy 

f.

 

a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul; 

g.

 

Vállalkozó  a  jelen  szerződésben  megjelölt  véghatáridőt  30  napot  meghaladóan 

elmulaszt; 

h.

 

Vállalkozó  olyan  magatartást  tanúsít,  amely  Megrendelő  jó  hírnevét  sérti,  vagy 

veszélyezteti; 

i.

 

Vállalkozó, vagy képviseletében eljáró személy titoktartási kötelezettségét megszegi; 

j.

 

előzetes  szerződésszegés  (Ptk.  6:151.  §)  esetén,  amennyiben  a  teljesítési  határidő 

lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó a szolgáltatását határidőben nem fogja 

tudni teljesíteni, és a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében; 

k.

 

Vállalkozó közbenső szerződésszegése (Ptk. 6:150. §) esetén; 

l.

 

Részleges szerződésszegés esetén (Ptk 6:149. §), amennyiben az osztható szolgáltatás 

egy  részére  vonatkozó  vállalkozói  szerződésszegés  Megrendelő  lényeges  jogi  érdekét 

sérti. 

m.

 

Az  ajánlattételi  felhívásban  az  előírt  felelősségbiztosítás  -  annak  jelen  szerződésben 

foglalt hatálya alatt - bármely okból megszűnik és a megszűnés napját követő 3 banki 

napon  belül  legalább  azonos  tartalommal  újabb,  az  előírásoknak  megfelelő  biztosítási 

jogviszony  nem  áll  fenn  azzal,  hogy  ez  csak  akkor  elfogadható,  ha  egyebekben  az  új 

biztosítás  hatálybalépése  előtt  keletkezett  károkra  is  biztosított  az  eredményes 

igényérvényesítés lehetősége. 

n.

 

Vállalkozó  a  jelen  szerződésben  foglalt  bármely  egyéb  kötelezettségének  nem  tesz 

eleget, és emiatt a szerződés, vagy jogszabály feljogosítja Megrendelőt a felmondásra 

vagy az elállásra, vagy 

o.

 

Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak. 

Vállalkozónak ilyen esetben csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye. 

11.

 

Amennyiben  a  Vállalkozó  teljesítése  során  neki  felróható  okból  mennyiségi,  minőségi  hiba, 

illetőleg  hiányosság,  kifogás  merül  fel,  Vállalkozó  köteles  a  Megrendelő  jogszerű  utasításai 

alapján  a  hibát,  hiányosságot  kijavítani  a  Megrendelő  által  adott  póthatáridő  megtartása 

mellett. 

12.

 

Vállalkozó  jogosult  jelen  Szerződéstől  való  elállásra,  ha  Megrendelő  –  neki  felróhatóan  -  a 
munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a 

felszólítás  átvételétől  számítva  is  15  napot  meghaladóan  elmulasztja,  vagy  egyébként 

Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.  

13.

 

Szerződő  Felek  kijelentik,  hogy  a  tevékenységük  során  a  tudomásukra  jutott  üzleti  titkot 

megőrzik.  Üzleti  titokként  definiálnak  minden  olyan  adatot,  mely  jelen  szerződés  keretein 

belül  a  másik  féllel  kapcsolatban  a  tudomásukra  jut.  Kivételt  képez  ez  alól  azon  adatok 

összessége, amely a jogszabályok szerint nyilvános adatnak minősül. 

14.

 

A  titoktartási  kötelezettség  megszegéséből  eredő  kárért  az  ezért  felelő  fél  kártérítési 

kötelezettséggel tartozik. 

background image

30   

15.

 

Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés 

alapján  munkavégzésre  irányuló  jogviszony,  vagy  más  jogviszony  alapján  a  féllel 

kapcsolatban  lévő  egyéb  személyekre  is.  Ezen  személyek  magatartásáért  a  titoktartási 

kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel. 

16.

 

Nem minősülhet üzleti titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály, illetve 

egyéb dokumentum az üzleti titok köréből kizár.  

17.

 

Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.  

18.

 

Megrendelő  és  Vállalkozó  egymás  írásbeli  megkereséseire  azok  kézhezvételétől  számítva  2 

munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.  

19.

 

Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni. 

20.

 

Vállalkozó  kivitelezési  tevékenységét  a  vonatkozó  jogszabályok,  műszaki  előírások  és 

szabványok  rendelkezései  maradéktalan  betartása  mellett  folytathatja,

  azok  be  nem 

tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli

.

 

21.

 

A  kivitelezési  tevékenység  megkezdésekor  Megrendelő  a  munkaterületet  jelen  szerződés 

szerint átadja Vállalkozó részére. A munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az 

elektronikus/papír  alapú  építési  naplót  és  abban  az  átadás-átvételt  -  az  időpont,  a 

tevékenység  és  a  munkaterület  megjelölésével  -  rögzíteni  kell.

 

A  szerződés  teljesítésével 

kapcsolatos közlések az építési naplóba való bejegyzéssel történnek.

 

22.

 

Vállalkozó  a  kivitelezés  során  az  Építőipari  kivitelezési  tevékenységről  szóló  191/2009. 

(IX.15.)  Korm.  rendelet,  valamint  a  2014-2020  programozási  időszakban  az  egyes  Európai 

Uniós  alapokból  származó  támogatások  felhasználásának  rendjéről  szóló  272/2014.  (XI.5.) 

Kormányrendelet szerint köteles az építési naplóval kapcsolatos kötelezettségeit ellátni. 

 

VII. Teljesítési határidő, teljesítés helye 

 

1.

 

Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A teljesítés ideje: 2017. június 01. - 2017. október 

16. közötti időszak. Megrendelő előteljesítést elfogad. 

2.

 

A teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi eljárás legfeljebb 5 napos időtartama 

nem számít bele. 

3.

 

Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior), 

vagy  Megrendelő  érdekkörében  felmerülő  esetleges  akadály  a  befejezési  határidő 

módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló 

alkalmazása,  munkaszervezés  megváltoztatása  stb.)  eljárással  megoldható  lett  volna  a 

határidő betartása. A határidő módosításához Megrendelő jóváhagyása szükséges. Vállalkozó 

kijelenti,  hogy  a  rendelkezésére  álló  teljesítési  időszak  –  figyelembe  véve  az  évszakokkal 

kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a 

szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére. 

4.

 

Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által 

kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.  

5.

 

Vállalkozó  kijelenti,  hogy  tisztában  van  azzal,  hogy  a  szerződés  közvetett  tárgyát  képező 

felépítmény közcélokat  szolgál,  így  fenti  határidőben  és  tartalommal,  valamint  minőségben 

való átadása a Megrendelő különösen fontos érdeke. 

 

 

 

 

 

VIII. A munkaterület átadása, munkavégzés 

 

1.

 

A  munkaterületet  Megrendelő  a  vállalkozási  szerződés  hatálybalépésének  napját  követő  5 
munkanapon belül adja a Vállalkozó birtokába.  

2.

 

Megrendelő  köteles  a  munkaterületet  a  tevékenység  végzésére  alkalmas  állapotban 

Vállalkozó  rendelkezésére  bocsátani.  Vállalkozó  a  tevékenység  megkezdését  mindaddig 

megtagadhatja,  amíg  a  munkaterület  a  tevékenység  végzésére  nem  alkalmas.  Ha  a 

Megrendelő  a  munkaterületet  a  Vállalkozó  felszólítása  ellenére  nem  biztosítja,  a  Vállalkozó 

elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet. 

3.

 

Megrendelő  tájékoztatja  a  Vállalkozót,  hogy  a  teljesítési  időszak  alatt  az  épületben  nem 

végez tevékenységet. 

background image

31   

4.

 

Szerződő  Felek rögzítik,  hogy  az  átadás-átvétel  vonatkozásában  a munkaterület  megfelelő, 

ha  a  munkavégzés  helyére  az  anyag  szállítása  gépi  vagy  kézi  erővel  megoldható  és  a 

munkavégzés a tényleges munkavégzés helyén megkezdhető.  

5.

 

A  Vállalkozó  energiaigényét  saját  maga  köteles  biztosítani,  arra  Megrendelő  nem  köteles. 

Amennyiben  bármely  energiaigényt  a  Megrendelő  közüzemi  szerződése  alapján  elégíti  ki  a 

Vállalkozó,  akkor  köteles  legkésőbb  az  átadás-átvételi  eljárás  lezárásáig  a  Megrendelő  felé 

ennek  költségét  megfizetni,  melynek  alapja  a  Megrendelő  által  a  közüzemi  szolgáltatónak, 

energiakereskedőnek fizetett egységár.  

6.

 

Az építési munkaterületen csak a jogszerűen munkát végzők tartózkodhatnak. 

7.

 

A munkaterület átadását követően a terület elkerítéséről, a kitáblázásról, valamint a személy-

,  vagyon-,  és  munkabiztonságról,  a  környezetvédelmi  szabályok  betartásáról  a  Vállalkozó 

köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában 

azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében, ill. egészségében a neki felróható módon 

keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért.  

8.

 

Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására. 

9.

 

Vállalkozó  köteles  a  tényleges  munkavégzéssel  érintett  munkaterületet  megfelelően 

elkeríteni.  Felel  mindazon  károkért,  amely  ezen  kötelezettségeinek  elmulasztásából,  vagy 

nem megfelelő teljesítéséből adódott. 

10.

 

Vállalkozó  köteles  a  keletkezett  hulladékot  a  jogszabályoknak  megfelelően  gyűjteni,  és 

hivatalos  hulladéklerakó-helyre  szállítani,  valamint  ezt  a  Megrendelő  felé  megfelelően 

igazolni. A hulladék elszállításának költségét jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj 

magában foglalja.  

11.

 

Felek  megállapodnak,  hogy  Vállalkozó  munkát  munkanapon  7.00  órától  18.00  óráig 

végezhet.  Nem  munkanapnak  minősülő  napokon  munka  csak  a  Megrendelőnek/műszaki 

ellenőrnek  előzetesen  bejelentve  történhet  azzal,  hogy  ilyen  esetben  fokozott  zajjal  és 

porképződéssel járó munka nem végezhető. 

12.

 

Vállalkozó  köteles  az  általa  használt  közutakat  a  lehullott  anyagtól,  ill.  az  általa  a  közútra 

felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani. 

13.

 

Vállalkozó köteles a munkaterület folyamatosan – az építési folyamat jellegének megfelelően 

–  rendezett  állapotban  tartani.  Vállalkozó  köteles  a  jogszabályban  foglalt  tájékoztató  tábla 

elhelyezésére  és  folyamatosan,  a  jogszabályban  előírt  tartalommal  való  láthatóságának 

biztosításáért. 

14.

 

Megrendelő  rögzíti,  hogy  a  bontás  során  feleslegessé  vált  használt  építőanyag 

tulajdonjogáról  –  tekintettel  azok  avultságára  és  érték  nélküliségére  –  a  Vállalkozó  javára 

ellenérték nélkül lemond, aki köteles azt saját költségén elszállítani a helyszínről legkésőbb a 

műszaki átadás-átvétel megkezdéséig. 

15.

 

Mivel  a  beruházás  tárgya  körül  más  önálló  ingatlanok/felépítmények  vannak,  Vállalkozó 

köteles  azok  továbbá  a  beruházás  tárgyának  állapotát  a  munka  megkezdése  előtt 

dokumentálni, kivéve, ha olyan munkák a jelen szerződés tárgyai, amelyek jellegüknél fogva 

nem eredményezhetnek azokon, illetve magán a beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben 

a  Vállalkozó  tevékenysége  miatti  igény  merül  fel  akár  Megrendelő,  akár  harmadik  személy 

oldaláról, Vállalkozó kötelezettsége annak igazolása, hogy az igény alapjául szolgáló állapot, 

vagy annak oka a munkakezdéskor fennállt-e? 

16.

 

Vállalkozó köteles a munkaterület folyamatosan – az építési folyamat jellegének megfelelően 

– rendezett állapotban tartani. 

17.

 

Az  eltakarásra  kerülő  munkarészek  eltakarása  előtt  a  műszaki  ellenőrt  közvetlenül,  ill.  az 
építési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 napot) értesítenie kell a 

Vállalkozónak.  Ennek  elmulasztása  esetén  a  Megrendelő  követelheti,  hogy  tárják  fel  az 

eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik. 

18.

 

Vállalkozó  teljesítésének  elválaszthatatlan  része  az  építési  munkák  befejezését  követően  a 

teljes tereprendezés. 

19.

 

Amennyiben  a  szerződés  bármilyen  okból  teljesítés  előtt  megszűnik,  úgy  a  Vállalkozó 

haladéktalanul,  legkésőbb  8  napon  belül  köteles  a  megszűnés  napjáig  végzett  munkákat 

felmérni és a munkaterületet haladéktalanul a Megrendelőnek visszaadni. 

background image

32   

20.

 

Vállalkozó  köteles  a  Megrendelő  utasításait  betartani  azzal,  hogy  az  utasítási  jog 

gyakorlására a Ptk. szabályai irányadóak. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 

Megrendelő  célszerűtlen  vagy  szakszerűtlen  utasítást  ad,  a  Vállalkozó  köteles  őt  erre 

figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó 

a  szerződéstől  elállhat  vagy  a  feladatot  a  Megrendelő  utasításai  szerint,  a  Megrendelő 

kockázatára  elláthatja.  A  Vállalkozó  köteles  megtagadni  az  utasítás  teljesítését,  ha  annak 

végrehajtása  jogszabály  vagy  hatósági  határozat  megsértéséhez  vezetne,  vagy 

veszélyeztetné  mások  személyét  vagy  vagyonát.  A  felmondási  vagy  elállási  jog  csak  akkor 

gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható. 

21.

 

Felek  rögzítik,  hogy  amennyiben  bármilyen  engedély,  jóváhagyás,  tanúsítás  szükséges  a 

teljesítéshez,  annak  beszerzése  a  fenti  teljesítési  határidőn  belül  a  Vállalkozó  feladata  és 

költsége, kivéve, ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás a Megrendelő feladatává nem teszi. 

22.

 

Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal. 

23.

 

Vállalkozó  feladatát  képezik  a  191/2009.  (IX.15.)  Korm.  rend.  12.§  (2)  bekezdésében, 

valamint az 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.) 40.§ (1) és 43.§ (2) bekezdéseiben foglaltak. 

24.

 

A  Vállalkozó  az  őt  terhelő  jótállási,  kellékszavatossági  (kötelező  alkalmassági)  időn  belüli 

bármilyen  jogcímen  történő  jogutód  nélküli  megszűnése  esetére  e  szerződéssel 

engedményezi az alvállalkozóit (közreműködőit), a tárgyi beruházással kapcsolatban terhelő 

jótállás,  kellékszavatosság  alapján  érvényesíthető  összes  jogokat.  Az  átszállás  napja  a 

jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a Vállalkozó a 

szerződés  során  (de  legkésőbb  a  teljesítésig)  köteles  az  igénybe  vett  alvállalkozóinak 

cégnevét és székhelyét, adószámát Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkozó 

a  szerződés  teljesítése  során  az  alvállalkozói  változásokat  a  Megrendelőnek  írásban 

tudomására hozni. Az előzőekről Vállalkozó köteles alvállalkozóját írásban értesíteni. 

25.

 

Amennyiben  a  szerződés  bármilyen  okból  teljesítés  előtt  megszűnne,  úgy  a  Vállalkozó 

haladéktalanul 3 napon belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a 

munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni. 

26.

 

A szerződés teljesítése során, az bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda 

kinyúló,  a  Vállalkozó  által  létesített  ideiglenes  építményen,  bármilyen  ideiglenes  az 

építkezéshez  kapcsolódó  szerkezeten  a  Vállalkozó  csak  akkor  helyezhet  el  reklám  célját 

szolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő külön írásban hozzájárult. Az 

ezen előírás megszegéséért a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. 

27.

 

A Vállalkozó teljesítésre vonatkozó fentebb részletezett szabályok bármelyikének megsértése 

súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

 

IX.  A szerződés megszűnése, megszűntetése és kapcsolódó szabályok  

1.

 

Vállalkozó  felelős  a  Megrendelővel  szemben  a  szerződés  alapján  vállalt  kötelezettségeinek 

hibátlan,  azaz  az  előírásoknak,  a  szakmai  szokásoknak  és  a  tevékenység  végzésére 

vonatkozó  egyéb  normáknak  megfelelő  határidőben  történő  teljesítéséért.  Megrendelő 

kizárólag hiba és hiánymentes teljesítést fogad el. 

2.

 

A  szerződés  teljesítés  előtti  megszűntetésére  a  Ptk.  kivitelezési  szerződésre  vonatkozó 

szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével: 

3.

 

A  sérelmet  szenvedett  fél  jogosult  elállni  a  szerződéstől,  ill.  azt  felmondani  másik  fél 

szerződésszegése  esetén,  ha  nem  áll  érdekében  a  teljesítés.  A  jelen  szerződésben  súlyos 

szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása az érdekmúlás 
bekövetkezését önmagában megalapozza. 

4.

 

A  szerződés  megszegését  jelenti  bármely  kötelezettség  szerződésszerű  teljesítésének 

elmaradása. 

5.

 

Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen 

1.

 

Vállalkozó  a  teljesítéssel  kapcsolatos  bármely  kötelezettségét  akként  szegi  meg, 

hogy az előírt minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem valószínű, 

2.

 

Vállalkozó alapos ok nélkül munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 napra), 

background image

33   

3.

 

a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás 

indul; vagy 

4.

 

a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van 

szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy 

5.

 

Vállalkozó  a  felvett  előleget  nem  tárgyi  beruházás  megvalósítására  fordítja 

egészben vagy részben, 

6.

 

a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési eljárás 

indul, vagy 

7.

 

a  Vállalkozó  a  jelen  szerződésben  megjelölt  teljesítési  határidőt  30  napot 

meghaladóan elmulasztja, vagy 

8.

 

Vállalkozó  a  Szerződésben  foglalt  bármely  egyéb  kötelezettségének  nem  tesz 

eleget,  és  emiatt  a  Szerződés  feljogosítja  a Megrendelőt  a  felmondásra  vagy  az 

elállásra, vagy 

9.

 

Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi, 

10.

 

az  előírt  felelősségbiztosítás  –  annak  jelen  szerződésben  foglalt  hatálya  alatt  - 

bármely  okból  megszűnik,  és  a  megszűnés  napját  követő  3  banki  napon  belül 

legalább  azonos  tartalommal  újabb  az  előírásoknak  megfelelő  biztosítási 

jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az 

új biztosítás hatálybalépése előtt keletkezett károkra is biztosított az eredményes 

igényérvényesítés lehetőség, 

11.

 

amennyiben  bármely  a  Kbt.  által  előírt  kötelezettségét  –  kivéve,  ha  ahhoz  más 

jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Vállalkozó megszegi, 

különösen  a  Kbt.  136.§  (1)  bek.  a)  vagy  b)  pontjának,  138.§  (1)  bek.  a) 

pontjának ill. (5) bekezdésének megsértése esetén. 

12.

 

jogszabályon  vagy  jelen  szerződésen  alapuló  titoktartási  kötelezettségét 

megszegi, 

13.

 

Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, 

14.

 

Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, 

15.

 

Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, 

16.

 

Vállalkozó foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti. 

6.

 

Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés megszegésével kárt okoz, kártérítési kötelezettségére 

a  Ptk.6:142.-6:146.§-aiban  foglaltak  az  irányadók.  Egyéb  károkozás  esetére  a  Ptk.6:518.-

6:561.§§ rendelkezéseiben foglaltak szerint kell eljárni. 

7.

 

A  Vállalkozó  jogosult  jelen  Szerződéstől  való  azonnali  hatályú  elállásra/felmondásra,  ha 

Megrendelő – neki felróhatóan –  

1.

 

a  munkaterület  átadási  kötelezettségét  a  következményekre  történő 

figyelmeztetés  ellenére,  a  felszólítás  átvételétől  számítva  is  további  5  napot 

meghaladóan elmulasztja.  

2.

 

a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy  

3.

 

egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi. 

8.

 

A  szerződés  bármely  jogcímen  történő  megszűnése  esetén  a  Vállalkozó  a  megszűnésig 

teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult. 

9.

 

Szerződésszegés  esetén  bármely  fél  köteles  fenti  jogának  gyakorlása  előtt  a  másik, 

szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, 

legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú 

felmondást/elállást  tartalmazó  nyilatkozatban  hivatkozni  kell  a  súlyos  szerződésszegés 
tényére,  és  meg  kell  jelölni  a  súlyos  szerződésszegés  megállapításának  alapjául  szolgáló 

tényt,  körülményt.  Nem  kell  jelen  pontot  alkalmazni  akkor,  ha  a  szerződésszegés  jellege 

miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges. 

10.

 

Ha  a  szerződésszegés  következtében  Megrendelőnek  a  szerződés  teljesítéséhez  fűződő 

érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől, vagy ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet 

természetben nem lehet visszaállítani, felmondhatja azt. 

11.

 

Vállalkozó  nem  követelheti  az  ellenszolgáltatás  nélkül  maradt  szolgáltatás  ellenértékének 

pénzbeli  megtérítését,  ha  Megrendelő  bizonyítja,  hogy  a  számára  teljesített  szolgáltatást 

visszatéríteni olyan okból nem tudja, amelyért Vállalkozó felelős.  

background image

34   

12.

 

Megrendelő a szerződést felmondhatja, ha: 

1.

 

 feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

2.

 

 Vállalkozó  nem  biztosítja  a  Kbt.  138.  §-ban  foglaltak  betartását,  vagy  az 

Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem 

felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

3.

 

az  EUMSZ  258.  cikke  alapján  a  közbeszerzés  szabályainak  megszegése  miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke  alapján  indított  eljárásban  kimondta,  hogy  az  Európai  Unió  jogából  eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

13.

 

Megrendelő  -  elállása  vagy  felmondása  esetén  -  a  szerződéssel  elérni  kívánt  cél 

megvalósítására alkalmas szerződést köthet, és - a kártérítés szabályai szerint - követelheti 

Vállalkozótól  a  szerződésben  és  a  fedezeti  szerződésben  kikötött  ellenértékek  közötti 

különbség, továbbá a fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségek megtérítését. 

14.

 

Felek  rögzítik,  hogy  jelen  szerződés  bármely  jogcímen  történő  megszűnése/megszűntetése 

esetén  a  Vállalkozó  köteles  a  megszűnés  napján  a  munkaterületet  dokumentáltan  a 

Megrendelő birtokába adni (a szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga 

automatikusan  megszűnik).  Vállalkozó  jelen  szerződés  aláírásával  elismeri,  hogy  a  fentiek 

okán  a  szerződés  bármely  jogcímen  történő  megszűnésének  napjától  a  munkaterület 

vonatkozásában birtoklási joga nem áll fenn, az a Megrendelő jogosult – akár önhatalommal 

is – birtokba venni. Megrendelő – amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik – 

biztosítja  a  Vállalkozónak,  hogy  a  munkaterületen  lévő  vagyontárgyait  (ide  nem  értve  a 

beépített  vagyontárgyakat)  reális  időn  belül  a  Megrendelő  képviselőjének  jelenléte  mellett 

elszállítsa.  Vállalkozó  a  fentiek  szerinti  esetekre  jelen  szerződés  aláírásával  lemond 

valamennyi a Megrendelővel szemben érvényesíthető birtokvédelmi jogáról. 

15.

 

Ha  Vállalkozó  30  napot  meghaladó  késedelembe  esik,  Megrendelő  követelheti  a  teljesítést 

árleszállítás  igénye  mellett,  vagy  ha  a késedelem következtében  a  szerződés  teljesítéséhez 

fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől. 

16.

 

Vállalkozó  köteles  megtéríteni  Megrendelőnek  a  késelemből  eredő,  pénztartozás  esetén  a 

késedelmi kamatot meghaladó kárát, kivéve, ha a késedelmét kimenti. 

17.

 

Hibás teljesítés esetén, azaz, ha e szerződésben vállalt szolgáltatás a teljesítés időpontjában 

nem  felel  meg  a  jogszabályban  vagy  e  szerződésben  megállapított  minőségi 

követelményeknek,  Megrendelő  a  Ptk.  6:157-6:184  §-aiban,  illetőleg  jelen  szerződésben 

meghatározott hibás teljesítésre vonatkozó előírás szerint jár el. Hibás teljesítésnek minősül 

különösen, ha a Vállalkozó a munka eredményére tekintettel nem tartja, illetve tartotta be a 

vonatkozó  jogszabályok,  műszaki  előírások,  szabványok  rendelkezéseit,  valamint  figyelmen 

kívül  hagyta  a  Megrendelő  elvárásait  az  általa  létrehozott  munka  eredményével 

kapcsolatban.  Vállalkozót  nem  mentesíti  a  hibás  teljesítés  jogkövetkezménye  alól,  ha  a 

Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette. 

18.

 

A  műszaki  tervnek  megfelelően  elkészített  létesítmény  hibájáért  a  kivitelező  kártérítéssel 

tartozik, ha a Megrendelőtől kapott tervek hibáját felismerhette, a Megrendelőt azonban erre 

nem  figyelmeztette,  vagy  a  munkát  a  jogszabály  tilalma  ellenére  elvégzi.  A  közös 

károkozásra vonatkozó szabályok (Ptk. 6:524. §) szerint az így keletkezett kár a Tervező és a 

kivitelező  között  megosztható,  de  a  Megrendelővel  szemben  a  felelősségük  általában 

egyetemleges  (GK  54)  abban  az  esetben,  ha  a  kivitelező  és  a  kiviteli  terv  készítője  jelen 
szerződés tárgyát képező engedélyezési terv alapján jár el. 

 

X. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel 

 

1.

 

Jelen  szerződéssel  kapcsolatban  nyilatkozattételre,  kapcsolattartásra  jogosult  személyek  az 

alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az  átvétel idejét igazoló módon tehetik 

meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail üzenetek váltását is: 

Megrendelő részéről: 

Név: ……………………………….. 

background image

35   

Cím: ……………………………….. 

Telefon: ……………………………….. 

e-mail: ……………………………….. 

Jognyilatkozattétel korlátozása, a korlátozás köre: A jelen szerződés XII. fejezetének 3. 

pontjában  foglalt  tájékoztatás  megtételére,  valamint  Vállalkozó  esetleges 

akadályközlésének  elfogadására,  az  azzal  kapcsolatos  jegyzőkönyvek  aláírására, 

valamint kapcsolattartásra jogosult. 

Vállalkozó részéről:  

Név: ……………………………….. 

Telefon: ……………………………….. 

E-mail: ……………………………….. 

Jognyilatkozattétel korlátozása, a korlátozás köre: ……………………………….. 

Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 

Név: ............... 

Jogosultsági száma: ........ 

Címe: ........ 

E-mail: .......... 

Telefon: ......... 

Jognyilatkozattétel korlátozása, a korlátozás köre: ........... 

2.

 

A Megrendelő a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján a teljesítést 

műszaki ellenőr igénybevételével ellenőrzi. A műszaki ellenőr adatai: 

Cégnév: ……………………………….. 

Székhely: ……………………………….. 

Eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége: ……………………………….. 

nyilvántartási azonosító: ……………………………….. 

NÜJ szám: ……………………………….. 

3.

 

A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el. 

4.

 

Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. 

5.

 

Megrendelő  és  Vállalkozó  egymás  írásbeli  megkereséseire  azok  kézhezvételétől  számítva  2 

munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni. 

6.

 

Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni és 

ezek eredményéről az e-építési naplóba bejegyzéseket eszközölni. 

7.

 

Felek  kifejezetten  rögzítik,  hogy  a  Vállalkozót  nem  mentesíti  a  hibás  teljesítés 

jogkövetkezménye  alól,  ha  a  Megrendelő  ellenőrzési  kötelezettségét  nem,  vagy  nem 

megfelelően teljesítette. 

XI.  A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás-átvételi eljárás 

 

1.

 

Az  átadás-átvételi  eljárás  megkezdéséről  Vállalkozó  Megrendelőt  köteles  készre  jelentés 

formájában  írásban,  a  hatályos  jogszabályi  rendelkezéseknek  megfelelően  értesíteni. 

Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 1 munkanapon belül megkezdeni, és 5 napon 

belül lefolytatni. 

2.

 

Az eljáráson Szerződő Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, 

melyben  felvezetik  az  esetleges  hibák  és  hiányok  listáját.  A  Vállalkozó  köteles  a 

jegyzőkönyvben  nyilatkozni  a  hibák  kijavításának  határnapjáról,  mely  nem  haladhatja  meg 

összességében az 5 munkanapot. 

3.

 

Az  átadás-átvételi  eljáráson  a  Vállalkozó  átadja  2  példányban  a  megvalósulási 

dokumentációt,  jótállási  jegyeket,  valamint  jelen  szerződésben  és  jogszabályban  rögzített 

egyéb  iratokat,  és  megadja  a  beépített  szerkezetek,  berendezési  és  felszerelési  tárgyak 

használati  és  karbantartási  utasításait  stb.  Ennek  hiánytalan  teljesítése  a  szerződésszerű 

teljesítés feltétele. 

4.

 

A  megvalósulási  dokumentáció  különösen  a  következőket  tartalmazza,  amennyiben  az  a 

tárgyi beruházás vonatkozásában releváns: 

a)

 

kivitelezői nyilatkozatot, 

b)

 

megvalósulási terveket, 

background image

36   

c)

 

felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 

d)

 

építési naplót, 

e)

 

beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványait, 

f)

 

építési hulladékkezelés dokumentumait, 

g)

 

ellenőrző mérések dokumentálását. 

5.

 

A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról a Vállalkozó írásban tájékoztatja 

a  Megrendelőt,  aki  a  tárgyi  munkát  –  megfelelőség  esetén  –  átveszi.  Ez  a  birtokbavétel 

napja. 

6.

 

Felek  rögzítik,  hogy  az  átadás-átvétel  lezárásáig  a  Vállalkozó  köteles  valamennyi  gépet, 

eszközt, anyagot, hulladékot a kivitelezés helyszínéről elszállítani, mely az átvétel feltétele. 

Az átadás-átvétel további feltétele a kivitelezéssel a Vállalkozónak felróható károk teljes körű 

megtérítésének/helyreállításának igazolása. 

7.

 

Az  átadás-átvételi  eljáráson  a  Vállalkozó  átadja  a  jótállási  jegyeket,  fentiek  szerinti 

tartalommal 2 pld-ban a megvalósulási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetek, 

berendezési  és  felszerelési  tárgyak  használati  és  karbantartási  utasításait,  valamint  jelen 

szerződésben  és  jogszabályban  rögzített  egyéb  iratokat  stb.  Ennek  hiánytalan  teljesítése  a 

szerződésszerű teljesítés feltétele. 

8.

 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiány- és hibamentes teljesítést vesz át. 

9.

 

Vállalkozó  az  utófelülvizsgálati  eljárásban  köteles  közreműködni.  Az  utófelülvizsgálatot  a 

Megrendelő  hívja  össze  a  teljesítést  követő  12  havonta,  a  jótállási  idő  lejártáig,  az  adott 

időszak  leteltét  megelőző  időpontra.  Az  utófelülvizsgálati  eljárásban  a  Felek  a  teljesítés 

szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat vizsgálják 

és  jegyzőkönyvben  rögzítik.  Vállalkozó  a  jegyzőkönyvben  nyilatkozik  a  hibák  kijavításának 

határidejéről, mely összességében nem lehet több, mint 10 nap. 

 

 

XII. Szerzői jogi rendelkezések 

 

1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb a szerzői jog által 

védett  dokumentumokat  Vállalkozó  kizárólag  csak  a  jelen  szerződés  teljesítéséhez  használhatja 

fel,  egyebekben  azon  semmiféle  felhasználási  jogot  nem  szerez.  Ennek  megsértéséből  eredő 

valamennyi hátrányos jogkövetkezmény a Vállalkozót terheli. A jelen szerződés körében történő 

felhasználás után Vállalkozónak a Megrendelő felé nem kell ellenértéket megfizetnie. 

 

XIII. Vegyes és záró rendelkezések 

 

1.

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az 

építésüggyel  összefüggő  szakmagyakorlási  tevékenységekről  és  a  többi,  vonatkozó 

jogszabály rendelkezései szerint kell eljárni. 

2.

 

Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015. (X.30.) 

Korm.  rend.  26.§-ban  és  az  ajánlattételi  felhívásban  meghatározott  felelősségbiztosításra 

vonatkozó  kötvényt.  Vállalkozó  nyilatkozza,  hogy  a  biztosítás  hatályát  a  jelen  szerződés 

teljesítéséig fenntartja. 

3.

 

Felek  rögzítik,  hogy  vis  maior  esetben  a  szerződést  bármely  fél  felmondhatja,  ha  az  ok 
legalább  45  napon  keresztül  fennáll.  Vis  maior  esetén  az  erről  tudomást  szerző  fél 

haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni, melynek elmaradásából, vagy nem megfelelő 

teljesítéséből eredő károkért felelős. 

4.

 

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 

amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

background image

37   

5.

 

E  szerződés  módosítására  kizárólag  írásban  van  lehetőség  a  Ptk.  6:191  §  rendelkezései 

alkalmazásával.  Kivételt  képez  e  rendelkezés  alól,  ha  a  Szerződő  Felek  adataiban  változás 

következik be, vagy a kapcsolattartó, illetve teljesítésigazoló személye megváltozik. Ezekben 

az  esetekben  Szerződő  Felek  a  változás  bekövetkezésétől  számított  10  napon  belül 

egyoldalúan,  írásban  tájékoztatják  a  másik  Szerződő  Felet  az  adatban,  vagy  a  személyben 

bekövetkező  változás  tényéről,  valamint  az  új  adat,  kapcsolattartó,  illetve  teljesítésigazoló 

személyéről. 

6.

 

Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  jelen  szerződés  csak  a  Kbt.  feltételeinek  (141.§)  teljesülése 
esetén,  írásban  módosítható.  Felek  rögzítik,  hogy  a  szerződés  –  alakszerű 
szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben: 

a.

 

felek  közhiteles  nyilvántartásban  foglalt  adatainak  módosulása  esetén  a 
nyilvántartásba bejegyzés napjával, 

b.

 

felek  kapcsolattartóira,  teljesítésigazoló  személyére  vonatkozó  adatok  módosulása 
esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

c.

 

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki. 

7.

 

Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  jelen  Szerződés  módosítására  mindkét  Szerződő  Fél  részéről 

történő szerződésszerű teljesítéséig van lehetőség. Kivételt képez e rendelkezés alól a hibás 

teljesítésre, jótállásra és szavatosságra vonatkozó szabályozásról szóló rendelkezések köre. 

8.

 

Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót 

mentesítsék  az  olyan  szerződésszegés  (illetve  szerződésszegésbe  esés)  és  annak 

jogkövetkezményei  -  ide  nem  értve  a  felmondás  vagy  elállás  jogának  gyakorlását  - 

alkalmazása  alól,  amelyért  felelős  (illetve  felelős  lenne),  vagy  amely  arra  irányul,  hogy 

Megrendelő  átvállaljon  a  Vállalkozót  terhelő  többletmunkaköltségeket  vagy  indokolatlanul 

egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, 

hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes 

körűen érvényesítette. 

9.

 

Felek  megállapodnak  abban,  hogy  amennyiben  jelen  szerződés  bármely  pontja  kógens 

jogszabályba  ütközne,  vagy  a  közbeszerzési  eljárás  kötelező  érvényű  dokumentumának 

tartalmával  ellentétes  lenne,  akkor  jelen  szerződés  fentieket  sértő  rendelkezése  helyébe  – 

minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett 

kötelező  érvényű  jogszabályi  rendelkezés  vagy  közbeszerzési  dokumentumi  rendelkezés 

kerül.  Fentieket  kell  megfelelően  alkalmazni,  ha  valamely  kógens  jogszabály  akként 

rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés 

nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

10.

 

Vállalkozó  képviselője  kijelenti,  hogy  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) a) pont, valamint 6.§ (4) és (5) 

bekezdések  és  20.§  (1)  bekezdése  előírásainak  megfelelően  a  jelen  szerződésben  foglalt 

adatai  kezelésének  tényéről,  céljáról,  jogalapjáról,  terjedelméről,  az  adatkezelésre  és 

adatfeldolgozásra  jogosult  személyéről,  valamint  arról,  hogy  jelen  szerződésben  foglalt 

adatait mely személyek ismerhetik meg, és a Vállalkozó és képviseletében eljáró személyek 

adatkezeléssel összefüggő  jogairól, jogorvoslati lehetőségeiről Megrendelő előzetesen, teljes 

körűen  tájékoztatta.  Vállalkozó  képviselője  kijelenti  továbbá,  hogy  jelen  szerződésben 

rögzített  adatai  teljes  körű  kezeléséhez  (ideértve  ezen  adatok  felvételét,  tárolását, 

nyilvánosságra  hozatalát  is)  jelen  szerződés  aláírásával  kifejezetten  hozzájárul.  Az 

adatkezelés időtartama a szerződés teljesítésétől számított öt év. 

11.

 

Jelen  szerződésből  eredő  vitás  kérdések  rendezését  a  felek  elsődlegesen  tárgyalások  útján 

kötelesek megkísérelni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a felek kizárólagos jelleggel 

kikötik  a  hatásköri  szabályoktól  függően  a  Miskolci  Járásbíróság,  illetve  a  Miskolci 

Törvényszék  kizárólagos  illetékességét.  Felek  kijelentik,  hogy  nem  vesznek  igénybe  vitájuk 

során  mediátori  közreműködést,  és  vitájukat  nem  terjesztik  eseti  vagy  állandó  választott 

bíróság elé. 

12.

 

Jelen  szerződés  elválaszthatatlan  melléklete  –  fizikailag  nem  csatolva  -  a  közbeszerzési 

eljárás iratanyaga, kivéve a döntések és döntéselőkészítő anyagok. 

background image

38   

13.

 

Vállalkozó  kijelenti,  hogy  valamennyi  rá,  ill.  az  általa  végzett  tevékenységgel  kapcsolatos 

jogszabályi  feltételnek  megfelel,  különösen,  hogy  átlátható  szervezet.  Vállalkozó  és 

képviselője  kijelenti,  hogy  az  átláthatóság  jogintézményével  és  jogkövetkezményeivel 

tisztában  van.  Vállalkozó  és  képviselője  vállalják  az  ezzel  kapcsolatos  kötelezettségek 

teljesítését, különösen, ha bármely feltétellel már nem rendelkezik Vállalkozó. 

14.

 

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. 

 

Szerződő  Felek  jelen  szerződést  kölcsönösen  átolvasták,  értelmezték  és  azt,  mint  szerződési 

akaratukkal mindenben megegyezőt, hat eredeti, egymással szó szerint megegyező példányban, 

helybenhagyólag írták alá. 

 

Kelt, Miskolcon 2017. év 

........hónap...napján 

 

 

…………………………………. 

…………………………... 

Képv.: ………………………… 

Vállalkozó 

 

 

Kelt, Miskolcon 2017. év 

.....hónap...napján 

 

 

……………………………………. 

Magyarországi Evangélikus Egyház 

képv.: …… 

Megrendelő 

 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem 

Kelt, Miskolcon 2017. év …....... hónap …. napján 

 

 

…………………………………….. 

 

 

 

background image

39   

 

4. KÖTET 

AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 

1. számú melléklet 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK 

 

 

Oldalszám 

Tartalomjegyzék (1. számú melléklet) 

 

Felolvasólap (2.1/2.2. számú melléklet) 

 

Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdései alapján (3.1. és 3.2. számú 

melléklet) (Eredeti, arra feljogosított személy(ek) által aláírt nyilatkozat 

nyújtható be) 

 

Nyilatkozat  a  kizáró  okok  fenn  nem  állására  vonatkozóan  ajánlattevő, 

alvállalkozó (4. sz. melléklet) 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) alpontja tekintetében az ajánlattevő 

nyilatkozata  arról,  hogy  olyan  társaságnak  minősül-e,  melyet  nem  jegyeznek 

szabályozott  tőzsdén  vagy  amelyet  szabályozott  tőzsdén  jegyeznek;  ha  az 

ajánlattevőt  nem  jegyzik  szabályozott  tőzsdén,  akkor  a  pénzmosás  és  a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 

r)

 pont 

ra)–

rb)

 vagy 

rc)–rd)

 alpontja  szerint  definiált  valamennyi  tényleges  tulajdonos 

nevének  és  állandó  lakóhelyének  bemutatását  tartalmazó  nyilatkozatot 

szükséges  benyújtani;  ha  a  gazdasági  szereplőnek  nincs  a  pénzmosásról  szóló 

törvény 3. § 

r)

 pont 

ra)–rb)

 vagy 

rc)–rd)

 alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, 

úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. (4. számú melléklet) 

 

Aláírási címpéldány/aláírási minta 

 

A  cégkivonatban  nem  szereplő  kötelezettségvállalók  esetében  a  cégjegyzésre 

jogosult  személytől  származó,  ajánlat  aláírására  vonatkozó  (a  meghatalmazott 

aláírását  is  tartalmazó)  írásos  meghatalmazás  teljes  bizonyító  erejű 

magánokiratba foglalt (5. számú melléklet) 

 

Közös ajánlattevői megállapodás (közös ajánlattétel esetén) 
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 

1.

 

a  jelen  közbeszerzési  eljárásban  közös  ajánlattevők  nevében  eljárni  (továbbá 

kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

2.

 

a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; 

3.

 

ajánlatban  vállalt  kötelezettségek  és  a  munka  megosztásának  ismertetését  a 

tagok és a vezető között; 

a számlázás rendjét. 

 

Ajánlattevőnek  az  ajánlatában  nyilatkoznia  kell  a  Kbt.  134.  §  (5)  bekezdése 

alapján  a  jótállási  biztosíték  határidőben  történő  rendelkezésre  bocsátása 

tekintetében. (6. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat felelősségbiztosításról (7. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakról (8. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat  változásbejegyzésről  (nemleges  tartalommal  is  csatolandó)  (9.  sz. 

melléklet) 

 

background image

40   

Árazott költségvetés 

 

V. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) 

önálló 

mellékletben  

VI.  FEJEZET:  AZ  AJÁNLATTEVŐ  ÁLTAL  BECSATOLNI  KÍVÁNT 

DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 

 

Ajánlat  eredeti  példánya  scannelve  elektronikus  adathordozón  (CD,  DVD, 

Pendrive stb.) 

 

 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, 

az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

background image

41   

2.1. számú melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

(önálló ajánlattétel esetén) 

 

1.

 

Ajánlattevő 
 
Név:  ..........................................................................................................................  
Székhely:  ...................................................................................................................  
Telefon:  .................................................  Fax:  ...........................................................  
E-mail:  ....................................................  

 

2.

 

Ajánlattétel tárgya: 

„A  TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001  kódjelű  „Családbarát,  munkába  állást  segítő 

intézmények,  közszolgáltatások  fejlesztése  –  Reményi  úti  Óvoda  (3530  Miskolc 

Reményi Ede út 2.) infrastrukturális fejlesztése” 
 
3.

 

Ajánlat: 

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 

 

2.  Hibás  teljesítési  biztosíték  (%;  ajánlati  elem 

minimum értéke: 2%, legkedvezőbb szintje: 5%) 

 

3. Jótállás időtartama a kötelező 36 hónap felett (a 

műszaki  átadás-átvételt  követő  naptól  számítva 

hónapokban  megadva;  ajánlati  elem  minimum 

értéke:  (36  hónap  felett)  0  hónap,  legkedvezőbb 

szintje: 24 hónap), egész hónapokban megadva. 

 

 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést. 

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 

_____________________________________ 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

background image

42   

2.2. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

(közös ajánlattétel esetén) 

 

1.

 

Közös ajánlattevők 
 
Név:  ..........................................................................................................................  
Székhely:  ...................................................................................................................  
Telefon:  .................................................  Fax:  ...........................................................  
E-mail:  ..........................................................  
Vezető adatai

1

 (név, székhely):  .....................................................................................  

 ..................................................................................................................................  
Tagok adatai (név, székhely):  .......................................................................................  
 ..................................................................................................................................  

 

2.

 

Ajánlattétel tárgya: 

„A  TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001  kódjelű  „Családbarát,  munkába  állást  segítő 

intézmények,  közszolgáltatások  fejlesztése  –  Reményi  úti  Óvoda  (3530  Miskolc 

Reményi Ede út 2.) infrastrukturális fejlesztése” 
 
3.

 

Ajánlat: 

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) 

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 

 

2.  Hibás  teljesítési  biztosíték  (%;  ajánlati  elem 

minimum értéke: 2%, legkedvezőbb szintje: 5%) 

 

3. Jótállás időtartama a kötelező 36 hónap felett (a 

műszaki  átadás-átvételt  követő  naptól  számítva 

hónapokban  megadva;  ajánlati  elem  minimum 

értéke:  (36  hónap  felett)  0  hónap,  legkedvezőbb 

szintje: 24 hónap), egész hónapokban megadva. 

 

 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést. 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 

_____________________________________ 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           

1

 Amennyiben értelmezhető 

background image

43   

3. sz. melléklet 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT

2

 

 

 

Alulírott  …………………………….……..,  mint  a  ……………………………… 

(ajánlattevő  megnevezése)

 

…………………………. 

(ajánlattevő  székhelye), 

…………………………. 

(Ajánlattevőt  nyilvántartó 

cégbíróság 

neve), 

………………………… 

(Ajánlattevő 

cégjegyzékszáma)

 

nevében 

kötelezettségvállalásra 

jogosult 

…………….. 

(tisztség 

megjelölése)

„…………………………………………………………………”

  tárgyban  megindított  közbeszerzési 

eljárással összefüggésben. 
 
1.

 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján

3

, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe

4

A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk 

igénybe venni 

 
 

 

2.

 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján

5

, hogy a szerződés teljesítéséhez a 

1. pontban meghatározott  közbeszerzési részek  esetében  az  ajánlat  benyújtásakor  ismert 

alvállalkozókat veszem igénybe:  

Alvállalkozó neve, címe 

A közbeszerzés azon része, amelynek 

teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk 

igénybe venni 

 

 

 

 

 
3.

 

A Kbt. 66. § (4) bekezdései alapján nyilatkozom, hogy vállalkozásunk  

 

a  kis-  és  középvállalkozásokról,  fejlődésük  támogatásáról  szóló  törvény  szerint 
……………………………………-vállalkozásnak

6

 minősül /  

 

nem  tartozik  a  kis-  és  középvállalkozásokról,  fejlődésük  támogatásáról  szóló  törvény 
hatálya alá

7

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

____________________________________ 

 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           

2

Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként. 

3

  66.  § (6)  Az  ajánlatkérő  a  közbeszerzési  eljárást  megindító  felhívásban  előírhatja,  hogy  az  ajánlatban,  több 

szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni 

a)  a  közbeszerzésnek  azt  a  részét  (részeit),  amelynek  teljesítéséhez  az  ajánlattevő  (részvételre  jelentkező) 
alvállalkozót kíván igénybe venni.

 

4

 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni” 

 

 

6

 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint  – a megfelelő választ a 

jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni.

 

7

 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni.

 

background image

44   

 
 

 

background image

45   

4.1. sz. melléklet 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT

8

 

 

A Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan 

 

 

Alulírott  …………………………….……..,  mint  a  ……………………………… 

(ajánlattevő  megnevezése)

 

…………………………. 

(ajánlattevő  székhelye), 

…………………………. 

(Ajánlattevőt  nyilvántartó 

cégbíróság 

neve), 

………………………… 

(Ajánlattevő 

cégjegyzékszáma)

 

nevében 

kötelezettségvállalásra 

jogosult 

…………….. 

(tisztség 

megjelölése)

„………………………………………………………….”

 

tárgyban 

megindított 

közbeszerzési 

eljárással összefüggésben. 
 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - 
általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik, az ajánlattételi felhívás feltételeit 

elfogadjuk. 
 
A  szerződéstervezetben  rögzített,  a  tárgyi  feladat  ellátásához  szükséges  kötelezettségeinket 

maradéktalanul  teljesítjük  a  Felolvasólapon  rögzített  ár  alkalmazásával.  Nyilatkozunk,  hogy 

ajánlatunkat  az  ajánlati  kötöttség  beálltát  követően  az  eljárást  megindító  felhívásban  megjelölt 

időpontig fenntartjuk. 
 
Nyilatkozom,  hogy  nyertességünk  esetén  a  jelen  dokumentáció  mellékletét  képező 

szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 
 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

                                                           

8

Közös ajánlattétel esetén, külön-külön eredeti példányban szükséges benyújtani, ajánlattevőnként. 

background image

46   

4.2. számú melléklet 

 

N

YILATKOZAT

9

 

a Kbt. 69. § (2) és 114. § (2) bekezdése vonatkozásában  

a kizáró okok és alkalmassági feltételek kapcsán  

 

 
 

 

Alulírott 

…………………………………………………………………, 

mint 

a(z) 

……………….………………….............................................................. 

(székhely: 

………...................................…….......................................)  ajánlattevő  szervezet  cégjegyzésre 

jogosult 

képviselője 

…………………………………….,

 

mint 

Ajánlatkérő 

által

„…………………………………………………………………………”

  tárgyban  kiírt  közbeszerzési 

eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

I. 

 

Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62.  § (1) bekezdés g)-k), m)  és q) pontban 
meghatározott kizáró okok hatálya alá. 
 

II. 

 

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá

 

eső alvállalkozót/alvállalkozókat 

és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet. 
 

III. 

 
Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet

10

 

-

 

szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik. 

 
Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy

11

 

-

 

az alábbiakat nyilatkozom 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról  szóló

  2007.  évi  CXXXVI.  törvény  3.  §  r)  pont  ra)-rb)  vagy  rc)-rd) 

alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról

12

                                                           

9

 

Jelen nyilatkozat az ajánlat benyújtásával egyidejűleg benyújtandó a Kbt. 69. § (2) és 114. § (2) 

bekezdés alapján) 

10

 Megfelelő válasz aláhúzandó! 

11

 Megfelelő válasz aláhúzandó! 

12

  A  pénzmosás  és  a  terrorizmus  finanszírozása  megelőzéséről  és  megakadályozásáról  szóló  2007.  évi  CXXXVI. 

törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonos: 
ra) z  a  természetes  személy,  aki  jogi  személyben  vagy  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezetben 

közvetlenül  vagy  –  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  (a  továbbiakban:  Ptk.)  8:2.  §  (4) 
bekezdésében  meghatározott  módon  –  közvetve  a  szavazati  jogok  vagy  a  tulajdoni  hányad  legalább  huszonöt 

százalékával  rendelkezik,  ha  a  jogi  személy  vagy  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet  nem  a 
szabályozott  piacon  jegyzett  társaság,  amelyre  a  közösségi  jogi  szabályozással  vagy  azzal  egyenértékű 

nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 

8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

background image

47   

neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________

13

 

 

vagy: 
 

-

 

nyilatkozom,  hogy  a  cégnek  nincs  a  pénzmosás  és  a  terrorizmus  finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–

rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. 

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

 

  

 

 

 

…...……………………………………….. 

 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1.  aki  az  alapítvány  vagyona  legalább  huszonöt  százalékának  a  kedvezményezettje,  ha  a  leendő 

kedvezményezetteket már meghatározták, 
2.  akinek  érdekében  az  alapítványt  létrehozták,  illetve  működtetik,  ha  a  kedvezményezetteket  még  nem 

határozták meg, vagy 
3.  aki  tagja  az  alapítvány  kezelő  szervének,  vagy  meghatározó  befolyást  gyakorol  az  alapítvány  vagyonának 

legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 

13

 Szükség esetén bővíthető! 

background image

48   

5. számú melléklet 

MEGHATALMAZÁS 

 
Alulírott  ______________________________,  mint  a(z)  ______________________________ 

(székhely:  ______________________________)  ajánlattevő  /  alvállalkozó  /  az  alkalmasság 

igazolására  igénybe  vett  más  szervezet

14

  cégjegyzésre  jogosult  képviselője  ezennel 

meghatalmazom  ____________________  (szig.sz.:  ____________________;  szül.  hely  és  idő: 

______________________________; 

an.: 

____________________; 

lakcím: 

______________________________),  hogy  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház,  mint 

Ajánlatkérő  által 

„A  TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001  kódjelű  „Családbarát,  munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése  – Reményi úti Óvoda (3530 

Miskolc  Reményi  Ede  út  2.)  infrastrukturális  fejlesztése”

  tárgyban  megindított 

közbeszerzési  eljárás  kapcsán  készített  ajánlatot  az  Ajánlattevő  nevében  aláírásával  lássa  el, 

helyette eljárjon és hatályos jognyilatkozatot tegyen. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 

_________________________________ 

_______________________________ 

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének aláírása) 

(meghatalmazott aláírása) 

 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Aláírás: 

Aláírás: 

Név: 

Név: 

Lakcím: 

Lakcím: 

 

                                                           

14

 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 

background image

49   

6. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 134. § (6) bekezdés szerinti hibás teljesítési biztosíték rendelkezésre 

bocsátásáról 

 
Alulírott  ______________________________,  mint  a(z)  ______________________________ 

(székhely: 

______________________________) 

ajánlattevő 

szervezet 

cégjegyzésre 

jogosult/meghatalmazott  képviselője

15

  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház,  mint 

Ajánlatkérő  által 

„A  TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001  kódjelű  „Családbarát,  munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése  – Reményi úti Óvoda (3530 

Miskolc  Reményi  Ede  út  2.)  infrastrukturális  fejlesztése”

  tárgyban  megindított 

közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem. 
 
Ezúton 

n y i l a t k o z o m, hogy 

ajánlatunknak  megfelelő  mértékű  hibás  teljesítési  biztosítékot  a  szerződés  teljesítésének 

időpontjától rendelkezésre bocsátom. 
 
Tudomásul  veszem,  hogy  a  biztosíték  az  ajánlattevőként  szerződő  fél  választása  szerint 

óvadékként  az  előírt  pénzösszegnek  az  ajánlatkérőként  szerződő  fél  fizetési  számlájára  történő 

befizetésével  (átutalásával),  pénzügyi  intézmény  vagy  biztosító  által  vállalt  garancia  vagy 

készfizető  kezesség  biztosításával  vagy  biztosítási  szerződés  alapján  kiállított  -  készfizető 

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesíthető. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 

_____________________________________ 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           

15

 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 

background image

50   

7. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

felelősségbiztosításról 

 

 
Alulírott  ______________________________  mint  a(z)  ______________________________ 

(székhely: 

______________________________) 

ajánlattevő 

szervezet 

cégjegyzésre 

jogosult/meghatalmazott  képviselője

16

  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház,  mint 

Ajánlatkérő  által 

„A  TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001  kódjelű  „Családbarát,  munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése  – Reményi úti Óvoda (3530 

Miskolc  Reményi  Ede  út  2.)  infrastrukturális  fejlesztése”

  tárgyban  megindított 

közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem. 
 
Ezúton 

n y i l a t k o z o m, hogy 

 
nyertességem  esetén  vállalom,  hogy  a  szerződéskötés  időpontjában  az  ajánlattételi  felhívás 

egyéb  információk  pontjában  előírt  legalább  10  millió  Ft/év  és  legalább  5 millió  Ft/káresemény 

mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni fogok. 
 
Tudomásul  veszem,  hogy  amennyiben  nyertes  ajánlattevőként  kiválasztásra  kerülök  és  a 
szerződéskötés  időpontjában  nem  rendelkezem  az  Ajánlatkérő  által  a  felhívásban  előírt 
kritériumoknak  megfelelő  felelősségbiztosítással,  abban  az  esetben  az  a  szerződéskötéstől  való 
visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb 
ajánlattevővel köt szerződést. 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 

_____________________________________ 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

                                                           

16

 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 

background image

51   

8. számú melléklet 

 

Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakról 

 

 
Alulírott  ______________________________  mint  a(z)  ______________________________ 

(székhely: 

______________________________) 

ajánlattevő 

szervezet 

cégjegyzésre 

jogosult/meghatalmazott  képviselője

17

  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház,  mint 

ajánlatkérő  által 

„A  TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001  kódjelű  „Családbarát,  munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése  – Reményi úti Óvoda (3530 

Miskolc  Reményi  Ede  út  2.)  infrastrukturális  fejlesztése”

  tárgyban  kiírt  közbeszerzési 

eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésének vonatkozásában: 
 
Nyilatkozom,  hogy  az  általam  képviselt  szervezet  által  benyújtott  ajánlat  a  Kbt.  73.  §  (4) 

bekezdés  alapján  megfelel  azoknak  a  környezetvédelmi,  szociális  és  munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, 

illetve  a  Kbt.  4.  mellékletben  felsorolt  környezetvédelmi,  szociális  és  munkajogi  rendelkezések 

írnak elő. 
Nyilatkozom  továbbá,  hogy  ajánlatunkat  a  Közbeszerzési  Hatóság  -  a  foglalkoztatáspolitikáért 

felelős  miniszter  által  minden  évben  rendelkezésére  bocsátott  adatszolgáltatás  alapján  -  által 

kiadott,  a  Magyarországon  egyes  ágazatokban  alkalmazandó  kötelező  legkisebb  munkabérről 

szóló tájékoztatásban foglaltak figyelembe vételével állítottunk össze. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 

_____________________________________ 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 
 

 

                                                           

17

 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 

background image

52   

9.sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

Változásbejegyzésről 

 
Alulírott  ______________________________,  mint  a(z)  ______________________________ 

(székhely: 

______________________________) 

ajánlattevő 

szervezet 

cégjegyzésre 

jogosult/meghatalmazott  képviselője

18

  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház,  mint 

ajánlatkérő  által 

„A  TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001  kódjelű  „Családbarát,  munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése  – Reményi úti Óvoda (3530 

Miskolc  Reményi  Ede  út  2.)  infrastrukturális  fejlesztése”

  tárgyban  megindított 

közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem. 
 
Ezúton 

n y i l a t k o z o m, hogy 

 

 
társaságunk vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.

 19

 

 
vagy 
 
nyilatkozom,  hogy  társaságunk  vonatkozásában  változásbejegyzési  eljárás  van  folyamatban,  és 

ajánlatunk  részeként  mellékeljük  a  cégbírósághoz  benyújtott  változásbejegyzési  kérelmet  és 

annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is.

 20

 

 
 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 

_____________________________________ 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 
 
 

 

                                                           

18

 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 

19

 Kérjük a társaságuk vonatkozásában irányadó tartalmat aláhúzni, vagy a nem megfelelő tartalmat törölni. 

20

 Kérjük a társaságuk vonatkozásában irányadó tartalmat aláhúzni, vagy a nem megfelelő tartalmat törölni. 

background image

53   

5. KÖTET 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 

„A TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001 kódjelű „Családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Reményi úti Óvoda (3530 Miskolc 

Reményi Ede út 2.) infrastrukturális fejlesztése” 

 

Külön mellékletként csatolva

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek